75 van Ruiling werd aangegaan met: aan J. Pb. Schadee, twee perceelen tuin aan en nabij den Badhuisweg, kadaster Sectie V, onderscheiden lijk No. 3911, groot 4 A., 81 c.A., en No. 3910, groot 2 A., 44 c.A., tot en met 30 October 1993, tegen betaling van een jaarljjkschen canon van f 280,—: f 22.453,60 voor de volgende twintig jaren en f 25.908,— voor de laatste vijf en twintig jaren; de F i r m a O. Ja m i n, waarbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage in vollen en vrijen eigendom afstaat met- bestemming tot openbare straat en voor het daarop van wege en voor rekening der Gemeente doen leggen van een trottoir, a. twee oppervlakten grond, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie I, No. 223, gedeeltelijk, te zamen groot ongeveer 2 c.A., 42 d.M2., zijnde onderschei denlijk de grond, vrijvallende door de afschuining van den hoek van het perceel Wagenstraat No. 63 en door het terugbouwen van een gedeelte van den gevel aan de zijde van den Gedempten Burgwal van evengemeld perceel; b. de oppervlakte grond, groot ongeveer 5 c.A., 32 d.M2., gelegen aan de zijde van de Wagenstraat, uitmakende den ondergrond der vóór meergemeld perceel Wagen straat No. 63 gelegen hebbende stoep en kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie I, No. 223, ge deeltelijk en waarbij de Gemeente aan haar afstaat: de oppervlakte Gemeentegrond, groot ongeveer 1 c.A., gelegen vóór het perceel Wagenstraat No. 63, aan de zijde van den Gedempten Burgwal en deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie I, No. 2270, openbare straat; Th. H. S a a k e s, waarbij deze aan de gemeente ’s-Gra- venhage in vollen en vrijen eigendom afstaat met be stemming tot openbare straat en voor het daarop van wege en voor rekening der Gemeente doen leggen van een trottoir, a. twee oppervlakten grond, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie I), No. 423, gedeeltelijk, te zamen groot ongeveer 20 d.M2., zijnde de grond, vrijval-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 77