32 I C. Exploitatie der Woningen. In dit eerste jaarverslag moge een eenigszins uitvoerig overzicht worden gegeven van de wijze, waarop de exploi tatie der Gemeentewoningen geschiedt. Aan den Gemeentelijken Woningdienst bleef opgedragen het beheer van alle in het belang der volkshuisvesting gebouwde woningen en van de in bet belang der volks huisvesting aangekochte woningen, terwijl ook de oude ten behoeve van openbare werken en voor afbraak aangekochte, tijdelijk nog verhuurde woningen te Scheveningen onder direct beheer van den Woningdienst zijn gebracht. De overige oude Gemeentewoningen worden beheerd door den heer C. J. Evers, die voor de Gemeente de woningen verhuurt, de huur int, enz De Woningdienst heeft met deze woningen slechts in zooverre bemoeiingen, dat omtrent sommige zaken perceelen, Fronemanstraat nos. 10 t/m 28, Scheepersstraat nos. 21 t/m 27 en Schalk Burgerpiein nos. 1 t/m 4 (kad. sectie A.B. nos. 1078 t/m 1080, 1085 t/m 1087 en 1794 t/m 1806). Het complex, groot 2680 M?., bevat 78 woningen met een gemeenschappelyken tuin. Dit complex werd in 1903, naar het ontwerp van den architect J. v. d. Pek te Amsterdam, gebouwd en door de eigenaresse in het belang der volkshuisvesting geëxploiteerd. De huren bedroegen f2.tot f 2.50. De aankoop geschiedde voor f 125.000,De kostprijs had, met inbegrip van den grond ongeveer f 180.000,bedragen, zoodat de prijs, voor w’elken het complex werd aangekocht de perceelen zijn alleszins solide gebouwd en goed onderhouden matig mag worden genoemd. Deze prijs schept de gelegenheid, de kosten der woningen als zoodanig op betrekkelijk korten termijn (35 jaar) af te schrijven zonder de huren noemenswaardig te verhoogen. Het motief, dat bij dezen aankoop voorzat, was, de be schikking te verkrijgen over een groep woningen van lage huurwaarde ten behoeve van fatsoenlijke gezinnen met lage inkomens, die niet in staat zijn, de hooge huurprijzen op te brengen, welke voor meer moderne arbeiderswoningen betaald moeten worden. Ook werd gevreesd voor minder gunstige toestanden, mede met het oog op den aard der woningen, (zij zijn van een hier ter stede weinig gebruikelijk type met gemeenschappelijke trappen en gangen), indien de woningen zouden komen in handen van particuliere bouw-exploitanten. Ten behoeve van dezen aankoop werd een voorschot uit ’s Rijks kas gevraagd en verkregen. 1 16° VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 780