35 De laagstaande, daklooze gezinnen, die zelfs in een oude gemeentewoning niet kunnen worden opgenomen, of daaruit zijn verwijderd, vinden veelal onderdak in de inrichting het Tehuis van Onbe.huisden. Op den duur zal de huisvesting van de gezinnen als hier bedoeld, vermoedelijk gezocht moeten worden in den bouw van een Inrichting voor Ontoelaatbare Gezinnen, waar zij onder streng toezicht staan. Het schijnt niet uitgesloten, dat een dergelijke inrichting sterk preventief zal werken. Voor zulk een inrichting werden reeds voorloopige ontwerpen gemaakt. Bijzondere aandacht werd gewijd aan de huisvesting van groote gezinnen. Er wordt op toegezien, dat de woningen geschikt voor groote gezinnen, ook werkelijk aan zulke ge zinnen ten goede komen. Zoo is te Scheveningen 20 der nieuwe Gemeente-wonin gen bewoond door gezinnen van 6 en meer kinderenin de stad, waar het aantal groote gezinnen naar verhouding veel kleiner is, is deze verhouding ruim 9 Met andere Gemeentelijke diensten en particuliere instel lingen werd bij voortduring samenwerking gezocht; ver scheidene gezinnen werden door tusschenkomst van deze instellingen in woningen geplaatst. Zoo werden in overleg met de ā€˛Vereeniging tot bestrij ding der tuberculoseā€¯ aan een dertigtal gezinnen woningen verhuurd. Voor 24 ervan betaalt de Vereeniging een ge deelte der huur. Ook op het verzoek van den Geneeskundigen Dienst, van het Bouw'- en Woningtoezicht, van het Burgerlijk Armbestuur, van den Voogdijraad, van de Commissie voor Reclasseering, van het Consultatie-bureau voor Drankzuchtigen en van de Vereeniging Armenzorg, werden gezinnen geplaatst, dikwijls met gunstig resultaat voor de betrokkenen. Anderzijds werden door den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting deze diensten en instellingen opmerk zaam gemaakt op verkeerde toestanden, waarmee de inspec- trices bjj haar bezoeken bekend worden, en welker bestrij ding tot de taak dier corporaties behoorde. In het belang eener goede, ordelijke bewoning, zijn de huurders der Gemeentewoningen gebonden aan een huur- reglement, dat streng gehandhaafd moet worden. Kan over het algemeen de wijze van bewroning bevredigend w'orden genoemd, toch kost het handhaven van sommige bepalingen wel eens moeite. Zoo is er in Scheveningen voortdurende controle noodig, om te verkrijgen, dat jongens en meisjes boven de 12 jaar gescheiden slapen, ook al wordt er bij elke verhuring op VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 783