4 f 36 Overzicht der verschuldigde en geïnde huren. TABEL 6. 2 3 1 7 5 6 4 13 55,50 24,80 69.85 1*0,10 257,10 184,05 84,50 Omschrijving van het woningcomplex. 17,30 110,74 Oninbaar in 1918. Huur schuld op 31 Dec. 1918. 7,25 34,50 156,00 4,50 Huurschade wegens onverhuurd in 1918. 6.766,65 f 9.979,25 25.475,20 8.908,55 11.212,50 54.487,07 50.973,08 1.077,25 3.629,30 2.049,15 1.749,50 25.517,50 148,25 f 18, oo 48L06 16G VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. gelet, dat dit in verband met de samenstelling van het gezin en de slaapruimte ook inderdaad mogeljjk is. In de stad geeft vooral de bepaling, dat het verboden is, zonder voorafgaande toestemming van den verhuurder, kostgangers te houden, of een gedeelte der woning te verhuren, aan leiding tot moeilijkheden. Met het oog op den heerschenden woningnood is dit wel te verklarentoch is het noodig aan deze bepaling streng de hand te houden, om te voorkomen, dat in de nieuwe wijken, die gebouwd zijn tot verbetering der volkshuisvesting, dezelfde overbevolking, dubbele bewo ning en daaruit voortvloeiende misstanden ontstaan, als in vele andere stadswijken worden aangetroffen. De huur werd over het algemeen behoorlijk voldaan, al bleek het verkrijgen van een geregelde betaling met altijd gemakkelijk. Met kracht werd opgetreden tegen de meening van sommige huurders, dat de huurbetaling er in een Ge- meentewoning niet zoo bijzonder op aan komt. Het besef, dat in een Gemeentewoning de huur evengoed moet worden voldaan, als in een particuliere woning, begint echter reeds door te dringen. De onderstaande tabel No. 6 geeft een overzicht van de verschuldigde en ontvangen huur. 6.565,—!f 9.708,40 25.477,40 9.081,05 11.223,75 54.620,42 51.269,35 1.080,80 3.639,30 2.038.40 1.755,- 25.624,24 152,75 Verschul- Ontvangen in 1918. 421,25 f 377,80 25,25 86,25 22,55 f 22,45 27,45 203,25 11,25 140,85 115,68 3,55 Achter- 1 i stallige I digde huur j over 1917. in 1918. f 1.469,41 f 202.235,86 f 201.983,25T 399,39 f 804,13 jf 518,50 I Kolenwagenslag I II Afvoerkanaal I Westduinweg I II Trekweg I Laakweg Oost. West Buiten Haag Korten bosch Westeinde Oud Scheveningen Jan Hendrikstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 784