Ki 38 veste gezinnen en personen aan het begin en aan het einde van het jaar, alsmede van de verhuizingen. 12 j 8 TABEL 7. Overzicht van de door de Gemeente in het belang der volkshuisvesting gebouwde en aan gekochte woningen. (Naar de ligging der complexen). Tabel No. 8 geeft hetzelfde overzicht, naar de huren der woningen. De Tabel No. 9 geeft een nadere specificatie van de be- w'oners der verschillende woningcomplexen. Tabel No. 10 eindelijk geeft een overzicht van de beroe pen der huurders. Als bijlagen tot dit verslag zijn afgedrukt de balansen der woningcomplexen en de financiëele overzichten (bouw kosten en exploitatiekosten) dier complexen, voor zoover de bouwtekening door vaststelling van het voorschot werd afgesloten. ■g-s S'0 Stand op 1 Jan. 1918. Stand op 31 Dec. 1918. 2 3277 6722 677 675 168 Ligging van het complex. bewo ners. Aantal bewo ners. 220 38 12 15 12 15 337 618 821 386 870 202 86 57 78 12 15 300 75 59 65 81 172 74 65 81 171 74 65 81 172 74 160 285 436 106 303 513 807 306 999 1124 1790 446 78 12 15 65 81 171 74 160 284 433 106 I Aantal Aantal Aantal wonin-I gen. I zf. Foor het doel gebouiod. Kolenwagenslag I II Afvoerkanaal I Westduinweg I II Trekweg I Laak weg (West). (Oost) B. Foor het doel aangekocht. Buiten Haag. Korten bosch Westeinde. 219 38 10 I 60 I 2 I 31 43 Aantal Aantal wonin-gezin- gen. 1 nen. gezin nen. I 16” VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1484 1479

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 786