I 76 i lende door het terugbouwen van een gedeelte van den gevel, zoowel aan de zjjde van de Hoogstraat, als aan de zijde van de Annastraat, van het perceel Hoogstraat No. 18; b. eene oppervlakte grond, groot ongeveer 5 c.A., 27 d.M2., gelegen aan de zijde van de Hoogstraat, uitma kende den ondergrond der vóór gemeld perceel Hoog straat No. 18 gelegen hebbende stoep en kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie D, No. 423, ge deeltelijk en waarbij de Gemeente aan hem afstaat: eene oppervlakte Gemeentegrond, groot ongeveer 22 d.M2., gelegen aan de Annastraat. langs het perceel Hoogstraat No. 18 en deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie D, No. 1390, openbare straat. Overeenkomsten werden aangegaan met: met de Hollandsche Ijzeren Spoorweg- Maatschappij, waarbij de Gemeente in beheer en onderhoud overneemt het voorplein c.a. van de halte Laan van Nieuw-Oost-Indië, met vrije beschikking, be houdens de rechten van derden, over hetgeen daarop of daarin aanwezig is, een en ander voorzocver gemelde Maatschappij daarover de beschikking heeft, zulks in den toestand waarin een en ander zich bij het sluiten der overeenkomst bevond, doch met dien verstande, dat de in het voorplein aanwezige rioolleidingen en riool- putten in eigendom en onderhoud blijven bij meergemel de Maatschappij en dat de in en op het voorplein aan wezige lantaarnpalen met lantaarns wel in onderhoud overgaan aan de Gemeente, echter zonder dat zij daar over de vrije beschikking verkrijgt. Bedoelde lantaarn palen met lantaarns zullen door meergemelde Maat schappij verwijderd worden, zoodra de Gemeente het voorplein op de bij haar gebruikelijke wijze van ver- lichtingsinrichtingen zal hebben voorzien. De Gemeente verbond zich tevens het voormelde te zijner tijd als openbare straat en plantsoen aan te leggen en het geheel in goeden staat als voor het publiek verkeer bestemd terrein te onderhouden; met de Haagsche Tramweg Maatschappij en de M e s 11 a n d s c h e Stoomtramweg M a a t-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 78