44 V n Woningvereeniging” „Volksbelang” BEMOEIINGEN MET TOEGELATEN VEKEENI- GINGEN EN STICHTINGEN. 1 (V* VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Op 31 December waren te ’s-Gravenhage de volgende ver- eenigingen en stichtingen toegelaten, als uitsluitend werk zaam in het belang der volkshuisvesting Algemeene Coöperatieve Voorzitter: W. Metman, Vlierboomplein 26. Secretaris: J. S. W. Stam, Oranjerivierstraat 20. Penningm A. Dijkstra, Hobbemastraat 108. Voorzitter: H. C. Silvius, Paul Krugerlaan Secretaris: C. J. Wassenaar, Kempstraat 257 Penningm.: M. Derks, Schenkstraat 3. Voorzitter: K. W.Brevet, Fred. Hendrikplein 1«- Secretaris: H. P. Witsen Elias, Kon. Emma- kade 199. Penningm.: W. K. Brevet, Molenstraat 15a. Van de twee complexen woningen van lichte constructie Laakweg-Oost en Laakweg-West (te zamen omvattende 552 woningen) werden in 1918 504 betrokken. Voor een groot gedeelte werden zij betrokken door gezinnen, die destijds zonder woning waren. Deze woningen van geheel dezelfde constructie en dezelfde indeeling als de bovenbedoelde aan den Westduinweg, welke zoo zeer in den smaak van de Scheveningsche bewoners vielen, bleken aan de Haagsche bewoners veel minder te voldoen. Het aantal verhuizingen (43) was zeer groot, in aanmerking nemende den korten tijd, gedurende welken de woningen bewoond waren. Verscheidene bewoners verlieten spoedig de woning, om deze te verwisselen voor een oude, slechte woning in de oude stad. Waarschynlyk is dit groo- tendeels het gevolg van de evenvennelde omstandigheid, dat vele gezinnen deze woningen noodgedwongen moesten betrekken. Het onderhoud der plantsoenen en levende heggen in deze complexen gaf veel zorg; door de jeugd werd vee] vernield. De behoefte aan meer politietoezicht werd ook hier sterk gevoeld. De woningen aan het Westeinde en Kortenbosch (respectievelijk 15 en 12 woningen) zyn door de Gemeente aangekochte en verbeterde oude woningen. De ervaring hier mede maant tot voorzichtigheid by de verdere pogingen in deze richting: ook by groote financieele offers zijn deze verbeterde woningen tamelijk gebrekkig gebleven. „Verbetering zy ons Streven”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 791