47 25 woningen. 137 woningen. Te zamen 710 woningen. Woning-exploitatie. Gedurende 1918 werd door den Raad besloten tot het verstrekken van de volgende voorschotten bij Raadsbesluit van 29 Juli 1918 een voorschot van ten hoogste f 1.052.148.aan de Vereeniging „Verbetering zy ons Streven”, ten behoeve van den bouw van 189 woningen by Raadsbesluit van 23 December 1918 een voorschot van ten hoogste f 288.300.aan de Vereeniging „Onze hulp is in den naam des Heeren”, ten behoeve van den bouw van 57 woningen. 91 woningen. 94 woningen. 125 woningen. 91 woningen. De exploitatie geschiedt zelfstandig door de besturen der betrokken vereenigingen, echter onder controle van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, o. m. wat betreft de financiëele verantwoording, het onderhoud en de wijze van bewoning. De hieronder volgende staten geven een overzicht van de bewoning der Vereenigingswoningen op dezelfde wjjze, als hierbovèn ten aanzien van de Gemeentewoningen is geschied. de Vereeniging „Openbaar Belang” aan de Wouwerman- straat, omvattende 91 woningen (waarvan 2 met winkel). Op 29 November werd aanbesteed het blok B. van de Vereeniging „Nutswomngen” aan de Hoefkade, omvattende 94 woningen, waarvan 2 met winkel. Het werk werd ge gund aan J. v. d. Wal, alhier. Op 31 December 1918 waren zoodoende in aanbouw de volgende woninggroepen Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging aan de Goudenregenstraat Woningbouwvereeniging „’s-Gravenhage” aan de Binckhorstlaan Woningvereeniging „Openbaar Belang”, blok A. aan den Parallelweg Idem blok B. aan de Wouwermanstraat Vereeniging „Nutswoningen”, blok C. aan de Hoefkade Idem blok B. aan de Hoefkade Woningbouwvereeniging „Die Haghe”, 2e blok aan de Deimanstraat147 woningen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 794