Ui 4 I 7 5-s 5 I 49 Stand op 1 Jan. 1918. Stand op 31 Dec. 1918. HUURKLASSE. 856 Totaal 527 3480 856 27 7 3 14 38 14 1 2274 534 54 3518 Aantal bewo ners. Aantal wonin gen. TABEL 12. Overzicht van de door toegelaten vereenigingen en stichtingen gebouwde woningen. (Naar de huurklassen.) Aantal wonin- 1 gen. 42 392 91 2 Aantal gezin nen. 42 392 91 2 5 34 5 3 4 177 1797 873 437 196 159 1662 419 7 I 527 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^ Aantal j Aantal gezin- bewo nen. ners. Tabel No. 11 geeft wederom een overzicht van hét aan tal woningen, het aantal daarin gehuisveste gezinnen en personen aan het begin en het einde van het jaar alsmede van de verhuizingen, een en ander naar de ligging der complexen. Tabel No. 12 geeft een zelfde overzicht evenwel gerang schikt naar de huren. Winkels met woning Winkels zonder wo ning, pakhuis. Tabel No. 13 geeft een nadere specificatie van de be woners der verschillende woningcomplexen. Tabel No 14 eindelyk geeft een overzicht van de beroepen der huurders. Als bylagen tot dit verslag zijn afgedrukt de financieele overzichten (bouwkosten en exploitatiekosten) van die com plexen, waarvoor de bouwrekening door vaststelling van het voorschot werd afgesloten. 4, — 4,50 5, — 535 49 j 462 I 198 103 I 44 I 874 870 49 462 198 103 I 44 2,- 2,50 3, 3,50 4 - 4,50 5, 5,50 f 1,tot f 1,50 1,50 2, 2,50 3,- 3,50 2247 51 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 796