77 door Mr. J. Lechner, eene oppervlakte grond, gele gen vóór perceel Emmastraat No. 12, groot ongeveer 3 c.A., 7 d.M2., kadaster Sectie R, No. 3998, gedeeltelijk, zulks niet bestemming tot openbare straat; door I. F r a n k f o r t, eene oppervlakte grond, gelegen aan de zuidoostzijde van de Cronjéstraat, groot 21 c.A., kadaster Sectie A B, No. 3354, zulks met bestemming tot openbare straat; door Mr. W. Vissering, e.a., de oppervlakte grond, gelegen aan de Pretoriusstraat, groot 1 A., 13 c.A., ka daster Sectie A B, No. 3352, zulks met bestemming tot openbare straat; door de Naamlooze Vennootschap „D e B a- t a a f sch e Pet r oleum Ma a t s c ha pp ij”, eene op pervlakte grond, gelegen aan de Carel-Van-Bijlandtlaan en uitmakende dat gedeelte, ter grootte van 50 c.A., van het perceel, thans kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, Sectie X, No. 609, hetwelk vroeger deel uit maakte van het toen bestaande kadastrale perceel No. 485 derzelfde Gemeente en Sectie, zulks met bestemming tot openbare straat; schappij, waarbij aan laatstgenoemde Maatschappij verleend wordt het medegebruik van het van Gemeente wege gebouwde, aan de Regentesselaan nabij den Loos- duinscheweg gelegen, wachthuis. Aan deGem een tewerdenkosteloos afgestaan: door H. C..D o 1 k, eene oppervlakte grond, gelegen aan de Scheldestraat, hoek Pletter ij kade, groot IA., 72 c.A., kadaster Sectie R, No. 9413, zulks met bestemming tot openbare straat; door de Naamlooze Vennootschap „Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen”, eene oppervlakte grond, gelegen aan de Muzenstraat, groot 8 A„ 31 c.A., kadaster Sectie G, Nos. 4490 en 2095. zulks met bestemming tot openbare straat;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 79