54 1 6G VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. houders behouden zich het recht voor, om aan het verleenen van eene tweede hypotheek de bepaling van een maximum- huurprys voor de te bouwen woningen te verbinden. Het bedrag der leeningen wordt vastgesteld na schatting van de waarde van het ondvrpand door deskundigen. By het sluiten der leeningen worden de volgende regelen in acht genomen De duur der leeningen wordt door Burgemeester en Wet houders in overleg met den geldnemer vastgesteld en be draagt voor de eerste hypotheek ten hoogste tien jaar, voor de tweede (derde) hypotheek ten hoogste vijf jaar. Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat bij verkoop van het verbonden onroerend goed de tweede (derde) hypotheek in geen geval gecontinueerd zal worden. De aflossing bedraagt voor de eerste hypotheek ten minste 2 ’s jaars en geschiedt in den regel in gelyke halfjaar- lijksche termijnen. Voor de tweede (derde) hypotheek wordt de aflossing in elk by zonder geval geregeld. De rentevoet wordt in elk bijzonder geval door Burgemeester en Wethouders bepaald; de rente moet worden voldaan by vooruitbetaling in driemaandeljjksche termynen. Afsluitprovisie wordt noch voor de eerste, noch voor de tweede (derde) hypotheek in rekening gebracht. De kosten van taxatie, van de hypotheekakten enz. komen voor rekening van den geldnemer. De gelegenheid wordt gegeven, de leeningen in den vorm van bouwcrediet uitbetaald te krygen. In dit geval wordt het bedrag der hypothecaire leeningen bepaald naar aan leiding van door den geldnemer over te leggen stukken, bestaande uit volledige teekeningen, bestek of korte be- schryving van het werk en gespecificeerde kostenbegrooting. De leeningen worden in haar geheel vóór den aanvang van den bouw afgesloten, het bedrag wordt by de Gemeente gedeponeerd en aan den geldnemer uitbetaald, naarmate de opbouw’ vordert. Over het niet opgenomen gedeelte eener leening wordt rente vergoed. De kosten van de opneming van den bouw’, in verband met de uitbetaling der termynen, zijn voor rekening van den geldnemer. De behandeling der aanvragen om le hypotheek geschiedt door de Gemeentelijke Hypotheekbank, die van aanvragen om 2e (resp. 3e) hypotheek door de afdeeling Financiën der Gemeentesecretarie. De indiening der aanvragen geschiedde veelal door be middeling van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting, die bij de behandeling der erpachtsaanvragen ook over deze aangelegenheden de noodige inlichtingen verstrekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 800