sub 8 bedoelde commissie, die het eindbedrag er van vaststelt. Voor de berekening van den kostprijs van elk perceel afzonderlijk worden de kosten van het blok pondsgewijze verdeeld, indien het blok uitsluitend perceelen van één zelfde type bevat. Bevinden zich in het blok perceelen van verschillende typen, dan wordt de kostprijs van elk perceel in verband met den kostprijs van het geheele blok, bepaald door de sub. 8 bedoelde commissie. De materialen voor een blok worden door de sub. 14 bedoelde Naamlooze Vennootschap gekocht en door haar naar evenredigheid aan de deelnemers toegewezen. 4. De boekhouding van elk blok wordt ingericht volgens door Burgemeester en Wethouders te geven voorschriften; zij moet met alle voor de verifiëering benoodigde bescheiden ten allen tijde ter inzage worden verstrekt aan de door hun College aan te wijzen personen en aan de sub. 8 bedoelde commissie. 5. Voor de berekening van de bouwkosten worden als uitgangspunt genomen de kosten van vóór den oorlog (Juli 1914). Dienovereenkomstig begroot de sub 8 bedoelde Commissie nauwkeurig, hoeveel de meest voorkomende huizentypen toen zouden hebben gekost. De kosten der afwykende huizentypen worden door haar in evenredigheid tot deze begroot. De aldus begroote bouwkosten worden hieronder „normale bouwkosten” genoemd. 6. De Gemeente keert aan de deelnemers een subsidie uit ten bedrage van het verschil tusschen den kostprijs en de met 35 vermeerderde normale bouwkosten. Indien de volgens het bepaalde sub 3, le alinea, vast gestelde kostprijs van eenig bouwblok hooger blijkt te zijn dan de normale bouwkosten, vermeerderd met een vóór den aanvang van den bouw’ door de sub 8 bedoelde Commissie vast te stellen percentage, wordt niettemin bij de berekening van het door de Gemeente uit te keeren subsidie laatst bedoeld bedrag als kostprijs aangenomen. 7. De Gemeente verleent aan de deelnemers voor den tijd van 15 jaar een eerste en een tweede hypotheek tot een totaal bedrag van 90% van de normale bouwkosten, vermeerderd met 35 De rentevoet van deze hypotheken wordt telkens, vóórdat de bouw’ w’ordt aangevangen, door Burgemeester en Wet houders bepaald en aan de deelnemers medegedeeld. 8. Onverminderd het bepaalde sub 4, wordt op de aankoopen van de materialen, op aanbestedingen en op de uitbetalingen der arbeidersloonen controle uitgeoefend door een commissie 56 I 1 6<T VERSLAG STADSONTWIKKELINGEN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 802