58 6^* VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 12. Op het bedrag der le hypotheek wordt jaarlijks ten minste 2 afgelost, op het bedrag der 2e hypotheek ten minste 1 13. Gedurende 15 jaar sedert de voltooiing van den bouw is de Gemeente bevoegd, om het erfpachtsrecht door een zijdige opzegging te doen eindigen zonder vergoeding van de waarde der opstallen, doch met kwijtschelding der op het perceel van den erfpachter nog rustende hypothecaire schuld, en voorts met vergoeding van het aanvankelijk in den bouw gestoken eigen kapitaal en van hetgeen van de hypothecaire schuld is afgelost, een en ander vermeerderd met 10 van het bedrag der normale bouwkosten. Indien de Gemeente van deze bevoegdheid wenscht ge bruik te maken, geven Burgemeester en Wethouders daarvan aan den erfpachter ten minste twee maanden te voren schrif telijk kennis. Deze kan de opzegging alsdan nog voorkomen, door uiterlijk één maand na de dagteekening van het schrij ven van Burgemeester en Wethouders hun College een op zegel gestelde verklaring te doen toekomen, dat hij bereid is, de op zijn opstallen nog rustende hypotheken geheel af te lossen en het ontvangen subsidie terug te betalen, benevens de rente, en door de terugbetaling van een en ander binnen een maand na de dagteekening der verklaring te doen plaats hebben. 14. Er wordt een Naamlooze Vennootschap opgericht, onder welke leiding de bouw wordt voorbereid en uitge voerd, en die aan de Gemeente de tot standkoming der ingevolge deze bepalingen te bouwen perceelen en de nako ming dier bepalingen waarborgt. Gedurende den termijn, waarvoor de hypotheken aanvan kelijk zijn verleend, en zoolang deze niet geheel zyn afgelost en de daarvan verschuldigde rente niet is betaald, blijft de Naamlooze Vennootschap tevens tegenover de Gemeente borg, zoowel voor de aflossing der hypotheken en de beta ling der rente, als voor de betaling van den erfpachtscanon. Elk der deelnemers neemt in het kapitaal der Naamlooze Vennootschap deel voor ten minste f 100,voor elk bedrag van f 200,of gedeelte daarvan, dat hg van de Gemeente als hypotheek ontvangt. Op elk aandeel wordt aanvankelijk ten minste 10% gestort; deze storting moet geschieden, voordat met de sub 10 bedoelde betalingen wordt aange vangen. Voordat op de akte van oprichting de Koninklijke bewilli ging wordt gevraagd, moeten de ontwerp-statuten aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders worden onder worpen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 804