59 I VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 16^ In de statuten der Naamlooze Vennootschap moeten de volgende bepalingen worden opgenomen A. Dat wijziging van de statuten niet mag geschieden zonder voorafgaande goedkeuring van Burgemeester en Wethouders; B. Dat de Balans en de W’inst-en Verliesrekening jaarlijks vóór 1 Mei aan hun goedkeuring moeten worden onderworpen C. Dat de aandeelen uitsluitend op naam mogen worden gesteld; D. Dat bystorting op de aandeelen moet geschieden, zoodra en voor zoover zulks naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders noodig is voor de richtige nakoming van de door de Naamlooze Vennootschap tegenover de Gemeente op zich genomen verplichtingen; Dat overdracht der aandeelen niet mag geschieden zonder goedkeuring van Burgemeester en W’ethouders en dat bij overlijden van een aandeelhouder diens aandeel(en) moet(en) worden overgeschreven ten name van een door hun College goed te keuren persoon; F. Dat de Naamlooze Vennootschap niet kan worden geliquideerd, voordat de hypotheken door de deelnemers geheel zijn afgelost en de deswege verschuldigde rente is betaald, tenzij de termyn, waarvoor de hypotheken aan- vankelyk zijn verleend, door Burgemeester en Wethouders mocht zijn verlengd. De medewerking tot dezen combinatiebouw werd toege zegd op voorwaarde, dat ten minste 100 woningen op dezen voet gebouwd zouden worden en dat het Rijk voor 75 in het verstrekken der subsidie zou bijdragen. VII. Woningbeurs. In de Raadsvergadering van 4 November werd besloten tot de instelling van een Gemeentelijke Woningbeurs en werd tevens de Verordening op deze instelling vastgesteld. In deze Verordening werd aan ieder, die eene woning te huur heeft, de verplichting opgelegd, daarvan aangifte te doen bij de Gemeentelyke Woningbeurs. By woningen van minder dan f 500,— huurwaarde moet tevens de huurprijs worden opgegeven. By verhuring moet binnen 3 X 24 uren na het tot standkomen van de huurovereenkomst daarvan mededeeling aan de Woningbeurs worden gedaan. Besloten werd, dat de Woningbeurs een onderdeel van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting zou zijn. VIII. Diversen. By den Raad werd aanhangig gemaakt een voorstel van Burgemeester en Wethouders, voorbereid door de Commissie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 805