voor de Woningstatistiek, bestaande uit de heeren M. G. v. Dam, Chef v. d. Afd. Bevolking ter Gemeente-secretarie, Ir. E. Jacobs, Adj.-Directeur Bouw- en Woningtoezicht, Mr. P. Loosjes, Chef v. h. Gem. Statistisch Bureau, Ir. P. Bakker Schut, Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, tot het inrichten van eene Woningstatistiek, waarvan de bewerking zou worden opgedragen aan de Directie van het Bouw- en Woningtoezicht en van die der Stadsont wikkeling en Volkshuisvesting. In de Raadsvergadering van 23 December werd vastge steld een verordening tegen beperking der woongelegenheid, waarin het opsporen van overtredingen o. m. werd opge dragen aan ambtenaren der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting. 60 16*' VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 806