62 LASTEN. BATEN. r> 2.126.0C I f 2.126,005 Bruto huren. OBER 1918. BALANS PEK Grond f n f 26.983.91 f 26.983,9P f n Westeinde 269 t VERLIES E f Huren Gemeente ’s-Gravenhage. Huren Belegd afschryvingsfonds Nadeelig Saldo Afschrijving op de eigendommen. Als afschrijving is berekend de in de annuïteit begrepen aflos sing over het voorschot, verminderd met de waarde van den grond, gesteld op f 14,per M2. Gebouwde eigendommen Afschrijvingen 24.275,3! 34, 24.275,39 1.132,28 1.576,245 63 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 6^ 7 (onevennummers). INST 1918. 1.755,— 371,005 228,28’BBruto huren 159.- Nadeelig Saldo 118,03 942. is 120.- 8.7.’> 519.7' 1.720,51 582,5! 371,0 f 16.694,69 203,30 f 16.491,39 7.784,— f I 16*' VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Onderhoudskosten enz Kantoor- en administratiekosten Afschrijving op eigendommen Annuïteitsrente Grondbelasting enz Assurantie Extra afschrijving f Extra afschrijving. Het voorschot moet in 50 jaren zijn afgelost. Aangezien de duur der huizen echter op ten hoogste 25 jaar is te stellen, is eene extra afschrijving ten laste van de exploitatie gebracht, gelijk aan het verschil tusschen 1/25 X f 16.694,69 (voorschot minus waarde grond) en de aflossing, begrepen in de annuïteit over f 16.694,69. I Gemeente ’s-Gravenhage. [oorschot Ixtra afschryvingsfonds 'i'ineente ’s-Gravenhage Jp 31 December 1918 bedroeg de huurschuld f 34,50.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 808