- I I1NST 1918. C>4 LASTEN. BATEN. f w f 2.124.31 f 2.124,375 1918 EMBER 1918. BALANS l’ER Erven n n f 32.124J f 32.424,295 n Bruto huren. Pp 31 December Kortenbosch 85 t VERLIES I Huren Gemeente ’s-Gravenhage. (Huren) Belegd afsehrijvingsfonds >- Nadeelig saldo Gebouwen, eigendommen met erven. Gebouwen Afschrijving Afschrijving op eigendommen. Als afschrijving is berekend de in de annuïteit begrepen aflos sing over het voorschot, verminderd met de waarde van den grond, gesteld op f 14,per M2. Onderhoudskosten enz Kantoor- en administratiekosten Afschrijving op eigendommen Annuïteitsrente Grondbelasting enz Assurantie Extra afschrijving 2.038,40 85.975 146.4(1 184- 129,32 1.158.3e 10C>- f 18.291,47 222,74 f 18.068,73 11.802,— 65 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 e (onevennummersi. Extra afschrijving. Het voorschot moet in 50 jaar zijn afgelost Aangezien de duur der huizen op ten hoogste 35 jaar is te stellen, is eene extra af schrijving ten laste van de exploitatie gebracht, gelijk aan het verschil tusschen 1/35 X f 18.291,47 (voorschot minus waarde grond en aflossing, begrepen in de annuïteit over f 18.291,47. 16G VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 2.0.31.1 129,1 85,9 f 29.870,7 72 IBrnto huren [Nadeelig Saldo f 29.870,73 822,48 r 1.731,08s I Gemeente ’s-Gravenhage. [oorschot '■xtra afsehrijvingsfonds 'enieente ’s-Gravenhage bedroeg de huurschuld f 7.25. f r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 809