78 I II. De eigendom: door B. H y in a n s, van ongeveer 10.32 M2. grond, ge legen vóór perceel Boekhorststraat No. 107; door P. H. J. M u m s e n, van ongeveer 7 M2. grond, gelegen vóór perceel Boekhorststraat Nos. 127/127a; door H. W. Salters, van ongeveer 6 M2. grond, ge legen vóór perceel Zieken Nos. 113/115; door H. v a n d e r Z w a n, van ongeveer 5.96 M2. grond, uitinakende den ondergrond der stoep en een daarvóór gelegen gedeelte openbare straat, een en ander vóór het perceel Nieuwe-Laantjes No. 66; door Mejuffrouw L. Th. Bitter, van ongeveer 4.65 M2. grond, gelegen vóór perceel Huijgenspark Nos. 46/46a; door Mejuffrouw L. Th. Bitter, op ongeveer 4.43 M2. grond, gelegen vóór perceel Huijgenspark Nos. 46/46a; en voorts ten behoeve van het door en voor rekening van de Gemeente doen aanleggen van trottoirs: I. Alle rechten van eigendom als anderszins: door M. C. Ha z e n boom, op ongeveer 4.96 M2. grond, gelegen vóór perceel Smidsslop No. 5; door de N a a in 1 o o z e Vennootschap „H o 1- landscheMaatschappijvanOnroerendBe- zit”, van ongeveer 19 M2. grond, gelegen vóór perceel Westeinde No. 49, hoek Vleerstraat; door de Naamlooze Vennootschap Maat- sehappjj tot exploitatie van Hotels en, C a f é’s-r estauran t”, van ongeveer 19 c.A., gelegen buiten den gevel van het op de pereeelen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G, Nos. 4465 en 4466 gebouwde perceel Nos. 8 en 10 aan het Spui, deel uitmakende van eerstgemeld kadastrale perceel; Si;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 80