16'- I 72 73 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Afvo( VERLIES LASTEN. BATEN. f f n n r> 33.339.“ f f 33.339,77s ■Irulo huren. fit 31 December 1918 was de huurschuld nihil. vastgesteld, aangezien 'HEMBEK 1918. f 581 OU’. f fill.355.' Huurderving. Onverhuurd Onderhoudkosten enz. a. Gewoon h. Stormschade Kantoor en administratiekosten Afschrijving op eigendommen Annuïteitsrente Grondbelasting enz Assurantie Rente van de waarde van den grond Gemeente 's-Gravenhage. (Huren) Nadeelig Saldo Gebouwde eigendommen. Kostprijs Afschrijving ■Tim huren f® nl.-elig Saldo f 581.016.— 33.339,77s 25.477,40 7.862,37s naai I. ®\ST 1918. Tm. i 1-1,2 21’.'3S Nihil. 11 m VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1 6(’ fh-litingskosten en 11 verband met verschillende bedr n L-v.. .definitief worden let 25.477J 7.85L f 585.000,— 3.984,— f 614.355,77s Gemeente 's-Gravenhage (Voorschot). •“'•billende omstandigheden, kon het definitief rag der bouwrekening en mitsdien het voorschot nog niet nitiof - orden vastgesteld. vermoedelyke bedrag is gesteld op f 585.000, Gemeente 's-Gravenhage. oorschot eineente ’s-Gravenhage. Afschrijving op eigendommen. Als afschrijving- is gesteld een bedrag gelijk aan de aflossing, begrepen in de over 1918 verschuldigde annuïteit van het ver moedelijk bedrag van het voorschot. Rente van de waarde van den grond. Als grondprijs is gesteld een bedrag van f 2,per AI2., van welk bedrag 4 °/0 rente moet worden vergoed. Grondbelasting. Over het jaar 1918 is nog geen grondbelasting geheven. BALANS I'l iiiileelig Saldo. b bijdrage van het Rijk kon niet worden vastgesteld het juiste bedrag van het voorschot niet bekend is.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 813