4 16» namen der VW1ENIGINGEN. 54 90 9 Nov. 20 Juli 1916. 1916 119.678,71 214.389,80 4,556 4,556 4,556 1.563,89 673,92 1 055,75 50 50 50 10.083,55 18.077,07 10.108,80 18.235,57 151,47 75,05 252,80 OVERZICHT VAN DE EXPLOITATIE IN HET JAAR 1918 VAN DE WONINGEN DOOR TOEGELATEN VEREENIGINGEN GEBOUWD. II. Saldo exploitatierekening. Netto huuropbrengst. Huurderving. Kostprijs (in guldens). Bruto opbrengst. Totaal Aantal woningen. baten. Oninbaar. Totaal. Totaal. Voordeelig. Totaal. Nadeelig. Totaal. Totaal. Totaal. Totaal. f 23.88(1,65 f 24.562,32 5 f 19,75 f 19,75 f 0,16 5 f 199,055 f 24.392,79 5 3 Maart 1917 f 2.530,75 5 f 199,22 7,87 f 169,53 f f 303.690,61 f 23.906,40 1,41 f 169,53 120 f 1,41 f 25,25 12,10 149,77 149,77 1,665 32.610,38 265,80 6.462.77') 3.003,56 32.610,38 221,86 7,39 1 Dec. 441.523,22 221,86 32.610,38 39.073,15 43,96 5 147 1917. _2) -2) _2) -2) x v x x x x n 8,12 10,75 0,14 14.325,72 14.408,10 8 Jan. 2.292,21 14.336.47 186,19 10,75 186,05 13.480,21 177,92 927,89 77 1917 176 500,— 12,05 x x x n x x x toelichting bij noot 3 voorkomende op staat III. Het juiste bedrag van het voorschot en van de Rijksbijdrage is nog niet vastgesteld. 2 SPECIFICATIE DER EXPLOITATIEKOSTEN IN HET JAAR 1918 VAN DE DOOR VEREENIGINGEN GEBOUWDE WONINGEN. III. Annuïteit. Onderhoudskosten Erfpachtscanon. W atervoorziening. enz. Bedrag. NAAM DER VEREENIGING. Percent. Totaal. Totaal. Totaal. Totaal. Totaal. Totaal. Totaal. Totaal. Coöp. Won.vereen. „Luctor et Emergo” f f f f f f f n x -a) 37/8 4,556 3.142,- 50 20.115,80 135,92 21,37 0,44 20,— 1.447,89 9,85 64,17 2.940,— 894,45 39.073,153) 6,085 n x x x x n X x n x „Volksbelang' 916,26 1 37/s 50 4,556 7.881,88 102,36 2,22 5 1.459,32 18,95 11,90 1.094,78 14,22 20,— 443 57 171,35 1.540 5,76 13.480.21 x x x x x v x x x x X x x Ligging der woningcomplexen. Ligging der Woningcomplexen. Rente voet. Onver huurd. Verzekering tegen brandschade enz. Gezamenlijke exploitatiekosten D x X x x x Gemiddelde datum van ingang der huren. X x X x n X W x X X D x x X x X X X X x x x Kritzingelstraat Beyersstraat Deimanstraat en Dreb- belstraat Wesselsstr., Fisherstraat en Boerenstraat tusschen Kempstraat en Wolmaransstraat Vereen. „Verbetering zij ons Streven”. „Alg. Coöp. Woningb.vereeniging” „Die Haghe” Gemiddeld per woning. X X 2.216,27 2.382,11 n Aantal jaren waarin wordt afge schre ven. 10.108,80 18.089,17 Gemiddeld per woning 37/s 37/8 37/s 187,20 200,99 van den kostprijs. 8,45 8,44 Gemidd. per woning. Gemidd. per woning. 25,25 12,10 Gemiddeld per woning. Grond-, Waterschaps- en Polderlasten. 0,47 0,13® X X Gemiddeld per woning. Gemidd. per woning. X X Gezamenlijke exploitatiekosten. Gemiddeld per woning. Gemidd.l per Kosten van admini stratie, toezicht en alg. onkosten. X X Gemiddeld per woning. 4,20 1,665 9.882,11® 18.385,34 Bijdrage van Rijk en Gemeente. Gemidd. per woning. Gemiddeld per woning. Ten laste van de vereeniging blijvend te kort. Gemiddeld per woning. 1.551,30 655(23 1.184,40 5,50 5,99 8,60 183,— 204,28 1,26 1,39 2,81 Zie 9.882,11® 18.385,34 f 226,68® f 24.562,32® X X Gemidd. per woning. f 12,93 12,13 13,16 f 13,03 12,48 11,73 Gemidd. per woning. f 116,09 100,97 108,53 f 13.931,11 5.452,56 i 9 767,60 660,40® 323,45® 774,12® f 25,12 29,16 29,12 f204,69 183,— 204,28 Het bedrag van den erfpachtscanon is nog niet vastgesteld en voorloopig bepaald op het hier vermeld bedrag. 2) Over 1918 is nog geen grondbelasting geheven. 3) Aangenomen is dat de gemiddelde uitbetalingsdag van het voorschot vóór 1 Januari 1918 ligt. Aangezien over 1917 geen exploitatierekening kon worden samengesteld (gemiddelde datum van ingang der huren 1 December 1917) is de annuïteit gerekend van dezen gemiddelden uitbetalingsdag tot 1 Januari 1918, ten bedrage van f 12.620,voor zoover ze niet op de bouwrekening kan worden gebracht f 8.5000, in het hier vermelde bedrag begrepen. woning. f 204,68® Gemidd.I per woning. 265,803) 2.415,72®; f 20,13 1.328,19 2.445,46 24,59® 27,17 Coöp. Woningb. Ver. «Luctor etEmergo”. ^oreeniging „Verb zij ons Streven” A1g. Coöp. Woningver. «Lie Haghe” Volksbelang” 186,73 200,85® Tusschen de Kemp- en Wolmaransstraat Kritzingerstraat Beyersstraat Deimanstraat en Dreb- belstraat Wesselsstraat, Fisher straat en Boerenstr. f 3.014,27® 1.575,64® 2.621,02® 177,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 818