17 2 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Vergaderingen. Gedurende dit jaar werden 3 vergaderingen gehouden welke alle door den voorzitter werden geleid, waarvan er richten Burgemeester en Wethouders eene algemeene en openbare uitnoodiging tot de te ’s-Gravenhage gevestigde plaatselijke patroonsvereenigingen om ieder vóór den in die uitnoodiging genoemden datum eene aanbeveling van vijf werkgevers in te zenden en tot de te ’s-Gravenhage gevestigde eentralen van plaatselijke vakvereenigingen van werklieden om ieder vóór denzelfden datum eene aan beveling van vijf werknemers in te zenden. Bovendien worden dezelfde patroonsvereenigingen en vakcentralen, voor zoover hunne adressen bij Burgemeester en Wethou ders bekend zijn, benevens de niet bij vakcentralen aange sloten vakvereenigingen, voor zoover deze daartoe het ver langen aan Burgemeester en Wethouders hebben te kennen gegeven, schriftelijk tot het doen van deze aanbevelingen uitgenoodigd. De niet bij vakcentralen aangesloten vakver eenigingen kunnen ieder niet meer dan één persoon aanbe velen. De benoeming geschiedt voor drie jaren. De aftredenden zijn dadelijk herbenoembaar. Bij een tusschentijdsche vacature benoemen Burgemees ter en Wethouders een nieuw lid na een aanbeveling inge- wohnen te hebben van het bestuur. Een tusschentijds benoemde treedt af tegelijk met de overige leden. De leden genieten een vergoeding van één gulden per vergadering. Ieder lid brengt één stem uit. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Er kan geen besluit worden genomen, tenzij de oproepin gen voor de vergadering, buitengewone omstandigheden uitgesloten, tweemaal vier en twintig uren te voren zijn gedaan en de voorzitter of de onder-voorzitter en ten min ste één lid-werkgever en één lid-werknemer aanwezig zijn. Indien buiten den voorzitter of den onder-voorzitter meer werkgevers-leden aanwezig zijn dan werknemers-leden of omgekeerd, stemmen zooveel door het lot aan te wijzen leden niet mede, als noodig is om beiden een gelijk getal stemmen te doen uitbrengen. Zijn de voorzitter en de onder-voorzitter beiden aanwezig, dan heeft laatstgenoemde alleen een adviseerende stem. Het bestuur wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris die door Burgemeester en Wethouders worden benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 821