17 3 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Vereeniging van Nederlandsehe Arbeidsbeurzen. Lidmaatschap van vereenigingen. een niet kon doorgaan, wegens het niet aanwezig zijn van de meeste bestuursleden. Personeel. Met ingang .van 1 April werden door Burgemeester en Wethouders benoemd tot 2e klerk, A. J. J. Bachofner, 2e Inrichting en indeeling van het gebouw der Arbeidsbeurs. De inrichting van het gebouw onderging in 1918 geen verandering. De gasverlichting werd vervangen door elec- trische verlichting. Het gebouw blijkt, zoowel voor de af- deeling mannen als voor die der vrouwen, te klein te zijn; steeds wordt uitgezien naar een geschikt gebouw voor het tijdelijk onderbrengen van de Arbeidsbeurs, in afwachting van den bouw eener nieuwe Arbeidsbeurs. Bureau-uren der Beurs. De uren waarop de Arbeidsbeurs voor het publiek ge opend is, zijn: voor de afdeeling mannen van 84 en des avonds van 6—8 uur, ’s Zaterdags van 82 uur; voor het Hotelbedrijf bovendien van half Mei tot en met September des ’s Zondags van 10141214 uur, en voor de afdeeling vrou wen, voor werkgeefsters: van 83 uur en des avonds van 7149 uur, ’s Zaterdags van 81 uur; voor werkzoekenden van 81 uur en des avonds van 714—9 uur, ’s-Zaterdags van 81 uur. Aan de op 11 Juli 1918 te Arnhem gehouden algemeene vergadering van de Vereeniging van Nederlandsehe Ar beidsbeurzen namen meerdere leden van het bestuur deel. De Heer D. Platteel was als afgevaardigde aangewezen. Besproken werden de prae-adviezen in zake de ontwik keling der openbare arbeidsbemiddeling in de richting van de vorming van afdeelingen voor bepaalde beroepen of be roepsgroepen, in het bijzonder met het oog op de arbeids bemiddeling voor handels- en kantoorpersoneel, uitge bracht door de Heeren J. Bakker en E. Fimmen. De Arbeidsbeurs is lid van de Vereeniging van Neder- landsche Arbeidsbeurzen, van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid en van de Vereeniging Landver huizing.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 822