17 4 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. en klerk bij de Gemeentebelastingen en tot tijdelijk schrijver F. J. W. Wijne Naar aanleiding van een schrijven van den Minister van Arbeid, werd door Burgemeester en Wethouders dd. 20/23 November 1918, Ag. No. 31082/117, Afd. A., aan den Direc teur machtiging verleend tot aanstelling van tijdelijk per soneel met het oog op de demobilisatie. In verband hier mede werden door den Directeur aangesteld tot tijdelijke schrijvers: D. de Zwaan, H. J. F. Minderman en J. Hoogen- raad, welke laatstgenoemde echter tegen 1 Januari 1919 eervol werd ontslagen. De samenstelling van het personeel bestond op het einde van het verslagjaar uit: 1 Directeur, 1 onder-directrice, 2 eerste klerken, 5 tweede klerken, 1 schrijver in vasten dienst en 4 schrijvers in tijdelijken dienst. De gewone bemiddeling der Arbeidsbeurs. De buitengewone omstandigheden deden zich ook over dit jaar weder gevoelen. (Zie bijlage 1.) Mannen. Het aantal aanbiedingen van werkzoekenden bedroeg in 1918: 29975 boven 18 jaar en 2155 beneden 18 jaar of totaal 32130 tegen 25976 in 1917, dat is 6154 meer of ruim 2314 De aanvragen van werkgevers bedroegen in 1918: 9078 boven 18 jaar en 1549 beneden 18 jaar of totaal 10627 tegen 10346 in 1917, dat is 281 meer of ruim 254 De plaatsingen bedroegen in 1918: 8168 boven 18 jaar en 768 beneden 18 jaar, of totaal 8936 tegen 8275 in 1917, dat is 661 meer of bijna 8 Onder deze getallen zijn begrepen de aanbiedingen, aan vragen en plaatsingen van de Vakkundige afdeeling voor het Hotelbedrijf, welke aldus zijn: Het aantal aanbiedingen van werkzoekenden bedroeg in 1918: 5070 boven 18 jaar en 195 beneden 18 jaar of totaal 5265, tegen 4551 in 1917, dat is 714 meer of ruim 1514 De aanvragen van werkgevers bedroegen in 1918: 4474 boven 18 jaar en 150 beneden 18 jaar of totaal 4624, tegen 3745 in 1917, dat is 879 meer of bijna 23/4 De plaatsingen bedroegen in 1918: 4370 boven 18 jaar en Werkwijze der Beurs. De beurs is gesplitst in een afdeeling voor mannen en een afdeeling voor vrouwen, terwijl er bovendien een af zonderlijke afdeeling bestaat voor het Hotel-, Café- Restaurantbedrjjf.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 823