17 6 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Aanraking met vak- en andere vereenigingen. Bemiddeling ten behoeve van Gemeentediensten. Bijzonderheden in verband met de bemiddeling. In verband met de aanvragen om steun, werd weder aan de afdeeling Werkloosheidsverzekering ter Gemeentesecre tarie en het Haagsch Comité tot verleening van steun in Bij Burgemeester en Wethouders werd aangedrongen op het gebruik maken van de bemiddeling der Arbeidsbeurs door de verschillende takken van Gemeentedienst. Bijlage 3 geeft een overzicht van deze bemiddeling. Werkzaamheden in verband met de bijzondere tijds omstandigheden. In verband met besprekingen tusschen den Ned. R.-K. Bond van Hotel-, Café- en Restaurant-Geëmployeerden en den Directeur, werd door het bestuur van genoemden Bond den leden geadviseerd, van de bemiddeling van de Afd. voor het Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf van de Arbeids beurs gebruik te maken, hetgeen tot nog toe niet had plaats gehad. Als gevolg van eenige besprekingen met de Afd. ’s-Gra- venhage van den Bond van Ned. Schilderspairoons en een commissie uit genoemden bond werd besloten, dat de leden van dien bond hun personeel uitsluitend zullen betrekken door bemiddeling van de Arbeidsbeurs. Tevens werden met besturen van verschillende vakver- eenigingen besprekingen met den Directeur gehohden, omtrent meerdere samenwerking en bleek uit deze bespre kingen een toenemend vertrouwen in de Arbeidsbeurs. Van staking en uitsluiting wordt schriftelijk mededeeling gedaan door de desbetreffende organisaties. Bij aanwijzing van een door werkstaking opengekomen plaats, wordt van deze omstandigheid aan den werkman, bij aanwijzing van een door uitsluiting werkloos geworden werkman wordt hiervan aan den werkgever mededeeling gedaan. Met de in de Gemeente geldende loonen werd rekening gehouden. In eenige loonen werd wijziging gebracht. Deze loonen waren op 31 December 1918 vastgesteld als in bij lage 4 vermeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 825