17 7 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Intercommunale Arbeidsbemiddelng. Het resultaat van de interommunale arbeidsbemiddeling is, gelijk uit de bijlage 5 blijkt, niet zeer gunstig geweest. De oorzaak hiervan is ten deele gelegen in de omstandig heid, dat de gewone bemiddeling zeer veel tijd rooft en sommige correspondenten voor de intercommunale bemid deling weinig gevoelen. Aan de negen Gemeenten, welke voor de intercommunale arbeidsbemiddeling tot het district ’s-Gravenhage behoo- bijzondere tijdsomstandigheden, volledige medewerking verleend. Ingevolge de bepalingen van de door den Minister van Arbeid goedgekeurde reglementen der verschillende werk- loozenkassen en volgens besluit van het Steun-Comité zijn de werklieden, die voor steun in aanmerking komen, ver plicht zich te laten inschrijven bij de Arbeidsbeurs. In ge vallen waarin door hen aangeboden passend werk werd geweigerd, werd hiervan bericht gezonden aan bovenge noemde instellingen. Dagelijks werd, in verband met de uitkeering van steun, vanwege het Steun-Comité op de Arbeidsbeurs gecontro leerd, welke personen werk hebben gekregen of hun in- schrijvingsbewijs hebben teruggebracht. Een gedeelte der werkloozen kwam dagelijks de kaarten van hun werkloozenkas bij de Arbeidsbeurs ter afstempe ling aanbieden. Samenwerking had, evenals vorige jaren, plaats met het bestuur der Koninklijke Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens, afdeeling Den Haag, waarvan de Directeur der Arbeidsbeurs bestuurslid is, teneinde de met klein ver lof uit militairen dienst terugkeerende personen, zoo moge lijk spoedig aan werk te helpen. De Centrale Rijksarbeidsbeurs verstrekte geregeld ge gevens omtrent de met verlof uit militairen dienst terug keerende personen. Deze gegevens werden, voor, zoover het personen betrof wier woonplaats ressorteerde onder een correspondent schap, aan den betrokken correspondent toegezonden. Genoemde personen ontvingen van de Arbeidsbeurs op- roepingskaarten, welke verstrekt werden door de Centrale Rijksarbeidsbeurs, ten einde deze personen gelegenheid te geven, zich te laten inschrijven voor werkzaamheden. Wegens de geringe aanvraag om werkkrachten en daar velen geen gebruik maakten van de Arbeidsbeurs, was het resultaat zeer gering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 826