17 9 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. c. de Directeur der Gemeentelijke Arbeidsbeurs is ambts halve lid en treedt tevens als Secretaris op; d. de twee overige leden zijn hoofd van een tak van dienst, waarbij ten minste 25 personen als tijdelijk- of vast-werk- man, ingevolge het Werkliedenreglement in dienst zijn. Zij worden telkens voor drie maanden aangewezen door de ge zamenlijke hoofden van de takken van dienst, als bedoeld in den vorigen zin, met dien verstande, dat achtereenvol gens al deze diensttakken in de Commissie vertegenwoor digd zullen zijn; e. met toestemming van Burgemeester en Wethouders kunnen de hoofden van takken van dienst aan een dezen ondergeschikt hoofdambtenaar voor het lidmaatschap der Commissie aanwijzen; f. de Commissie stelt een reglement van orde vast en on derwerpt dit aan de goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. Dit reglement moet onder meer bepalen, op welke wijze de stemmingen over te nemen besluiten zullen plaats hebben. De Commissie stelt eveneens een regeling voor hare werkwijze vast en deelt die mede aan Burgemeester en Wethouders. In verband met de bepaling sub. b. werden door Burge meester en Wethouders benoemd: de heeren H. T. Hoven, gepensionneerd kapitein t/z, Secretaris van de Afd. „Den Haag” van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke ver betering der gevangenen, Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk, Chef der afdeeling „Algemeene Zaken” ter Gemeentesecre tarie, thans Chef van de afdeeling „Financiën” ter Ge meentesecretarie en Mr. Dr. J. B. Peijrot, lid van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten te ’s-Gravenhage. De takken van dienst zullen in onderstaande volgorde in de Commissie vertegenwoordigd zijn: de Duinwaterleiding, de Telefoon, de Reinigings- en Ontsmettingsdienst, de Gasfabrieken, de Plantsoenen, de Gemeentewerken, het Openbaar Slachthuis, het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. De Commissie werd 28 Juni 1917 door den Burgemeester geïnstalleerd in tegenwoordigheid van den Wethouder A. C. A. van Vuuren. De Commissie koos tot haren Voorzitter Mr. Dr. J. B. Peijrot. Na een gehouden bespreking besloot de Commissie met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 828