10 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Het Bestuur der Gent. Arbeidsbeurs: T. C. Leeuwendal. A. C. A. VAN VUUREN, Voorzitter. J. J. BOASSON, Secretaris. De Directeur der Gem. Arbeidsbeurs, het ontwerpen van hare werkwijze te wachten, ten einde uit de praktijk gegevens voor de samenstelling te verza melen. In 1918 hield de Commissie vier vergaderingen, waarvan één met alle Hoofden van takken van dienst, die aangewe zen zijn om in de Commissie zitting te nemen. Behandeld werden 95 gevallen; in 31 gevallen werd een ongunstige beslissing genomen, omtrent 62 gevallen gun stige. Omtrent twee personen werd een gunstige beslissing ge nomen met bepaling, dat zij niet in aanmerking kunnen komen voor een betrekking, waaraan geldelijke verantwoor ding verbonden is. Veertien personen moesten voor de Commissie verschij nen wegens het doen van bedriegelijke opgaven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 829