80 Door de Gemeente werd gebruik gemaakt: uitmakende eene gezamenlijke oppervlakte van onge veer 2 aren, 15 centiaren, 65 vierkante decimeters. door A. d e W i n d, van ongeveer 5.89 M2. grond, gele gen vóór perceel Hamerstraat Nos. 22/22a; door de Weduwe! Saks, geboren B. Arons, e.a., van ongeveer 9.50 M2. grond, gelegen vóór perceel Spuistraat Nos. 19/19a; door B. D ij c k h o f f, a. van ongeveer 10.70 M2. grond, gelegen vóór perceel Warmoezierstraat Nos. 93/95; b. van ongeveer 7.32 M2. grond, gelegen vóór perceel Warmoezierstraat Nos. 97/97a; Door de Gemeente we rd g e h u u r d: van J. W. T h ij s s e, de stal, gelegen achter het perceel Roerstraat No. 35, voor den tijd van zes maanden, in gaande 1 Januari 1918 en eindigende 30 Juni 1918 en zes optiemaanden, tegen een huurprijs, berekend naar f 6,per week; van de Naamlooze Vennootschap tot I n s t a n d h o u- d i n g en Exploitatie van het Panorama van het, bij akte van den 31sten Januari 1918 verkre gen recht, om gedurende het tijdvak van den Isten Juli 1918 tot en met den 31sten December 1918, van J. W. T h ij s s e te huren den stal achter perceel Roerstraat No. 35; van het, bij akte van den llden November 1914 ver kregen recht om, voor het daarin bergen van het oud archief, gedurende het tijdvak van den Isten Juli 1918 tot en met den 30sten Juni 1919, van de Naamlooze Ven nootschap „Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te huren het perceel Zwarteweg No. 6; door L. F. J. C o p p e s, van ongeveer 7.45 M2. grond gelegen vóór perceel Spui Nos. 191/191a;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 82