81 Door de Gemeente werden verhuurd: aan A. v a n d e r T o o r n Jzn. en dê Er v e n va n A. d e J o n g, het perceel Badhuiskade No. 20, met de daar aan J. F o n t e ij n, het perceel Casuariestraat No. 39, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie F, No. 963, van 1 Februari 1918 tot en met 30 April 1921, te gen een huurprijs, berekend naar f 300,per jaar; aan S. den Heijer, het perceel Korendijkstraat No. 189/191, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A F, No. 2104, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 570, aan A. G. M. S c h o p m e ij e r. het bovenhuis Falck- straat No. 5, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven- hage, Sectie A E, No. 3401. van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1919, tegen een huurprijs van f 300, aan H. A. K n u ij v e r, de perceelen Gedempte Raam straat No. 12 en Achter Raamstraat No. 3/5 en 7/9, ka dastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie I, No. 2112,1501 en 1500, van 1 September 1917 tot en met 31 Maart 1918, tegen een huurprijs, berekend naar f 2340, per jaar; van Mejuffrouwen C. Th. van der Kuy 1 en en M. P. J. van der K u y 1 e n, het benedenhuis Balistraat No. 47, voor een tijdvak van één jaar, ingaande 1 Mei 1918 en alzoo eindigende den 30sten April 1919, en achter eenvolgens tweemaal één optiejaar, tegen een huurprijs van f 525,— per jaar, zulks voor het daarin vestigen van een hulpschool ten dienste van het Openbaar Lager On derwijs; M e s d a g, het Panorama en de kunststzalen in het ge bouw Zeestraat No. 65c, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie P, No. 4170, voor het tijdvak van drie jaar, ingaande 1 October 1918 en alzoo eindigende 30 September 1921, met het recht voor de Gemeente, om daarna het gehuurde nog één jaar op denzelfden voet te huren, zulks tegen een huurprijs van f 4000,per jaar; 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 83