18 11 VERSLAS GEMEENTEZIEKENHUIS. klerk J. H. A. Nieuwmeyer. Verder werden nog bevorderd tot 2e klerk: met 1 Januari Mevr. N. Eendenbnrg—-v. d. Loo, met 1 Juli Mej. J. Bonarius, met 1 October Mej. J. A. E. Bakker en D. H. Hardenberg. De 2e klerk I. Drachten vertrok 26 October. Benoemd werden nog met ingang van 1 April tot huis- Tervaert met 1 Juni, G. D. Birnie met 15 Augustus, F. A. v. d. Sprong met 22 September, D. Oskam met 1 December. Aan den eersten geneesheer Dr. L. Polak Daniels werd wegens zijne benoeming tot hoogleeraar te Groningen eervol ontslag verleend met ingang van 15 October. Aan den geneesheer, belast met de verloskunde en de gynaecologische behandeling B. Bjjnen werd verlof gegeven, met ingang van 1 Juni, buiten het ziekenhuis te wonen en te 's-Gravenhage de chirurgisch-gynaecologische praktijk uit te oefenen. De hulpgeneesheer Dr. M. M. Wolff werd aangesteld tot Röntgenoloog. De Geneesheer-Directeur, Dr. G. H. Roessingh, van wiens ernstige en langdurige ziekte reeds in het vorig jaarverslag melding werd gemaakt, en die helaasthans nog niet hersteld is, zag zich deswege genoodzaakt zijne betrekking neer te leggen. De Raad dezer gemeente besloot met ingang van 1 Mei 1918 hem op de meest eervolle wijze en onder dank betuiging voor de langdurige en gewichtige diensten aan de Gemeente bewezen, ontslag te verleenen uit zijne betrekking. Dr. Roessingh werd benoemd met ingang van 1 Juli 1891 en was dus bijna 27 jaren als Geneesheer-Directeur werkzaam. Verplegend personeel. Met ingang van 1 April werden bevorderd tot hoofdverpleegsters J. C. L. Dubois, J. C. Smit en F. G. Breman, allen verpleegsters le klas, terwijl de verpleegsters 2e klas G. v. Konijnenburg en A. N. Slingerland met ingang van 1 Januari en 1 Juli tot verpleegsters le klas werden bevorderd. In het afgeloopen jaar hadden wij het verlies te betreuren van 3 onzer zusters, die aan griep zyn overleden: de ver pleegsters E. Huizing. E. C. Stegeman en J. de Boer. Voor het diploma van ziekenverpleegster, uitgereikt door het Comité tot opleiding voor ziekenverpleging te ’s-Gravenhage, slaagden niet minder dan 41 candidaten. Administratief en huishoudelijk personeel. In tijdelijken dienst ingevolge art. 6 c van het Ambtenarenreglement werden aangesteld tot schrijvers D. H. Hardenberg, Mej. J. A. E. Bakker en G. Kames en tot 2e klerk I. Drachten, Mej. J. A. J. Nieberding en Mej. M. A. Sprenger, resp. met ingang van 18 Januari, 1 Maart, 1 Juni, 23 Augustus, 1 October en 11 November 1918. Met 1 Januari werd aangesteld in vasten dienst de 2e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 875