18 13 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Mei 1919. De Geneesheer-Directeur, Dr. E. A. Koch. Intusschen is het gelukt de hand te leggen op eenige perceelen, aan den Zuidwal, waar voorloopig tijdelijk een 2O-tal zusters huisvesting zal kunnen vinden. Moeilijke dagen heeft het Ziekenhuis beleefd gedurende de ernstige griep-epidemie, toen 80 verpleegsters door deze besmettelijke ziekte waren aangetast. Voor de verpleging van deze zieke zusters waren 30 gezonde collega’s noodig, zoodat 110 verpleegkrachten niet beschikbaar waren voor de andere patiënten. Enkele zalen moesten geheel ontruimd worden ten behoeve dezer zieke huisgenooten. Daaraan moet dan ook in hoofdzaak de vrij groote vermindering van het totaal aantal verpleegdagen en patiënten in het afgeloopen jaar worden toegeschreven. Ik meen dit verslag niet te mogen besluiten zonder een woord van dank voor de buitengewone inspanning, die vele zusters zich hebben getroost, toen de schaarschte van verbandmiddelen zoo ernstig dreigde te worden, dat de gemeenteapotheker er ons opmerkzaam meende te moeten maken, dat er misschien weldra geen verband meer beschik baar zou zjjn. Toen werd besloten de gebruikte verband middelen in het Ziekenhuis te wasschen. Volgens den gemeenteapotheker werd op de uitgaven alleen op dit mate riaal, dat ook verbazend in prijs is gestegen, niet minder dan f 38.000.bespaard, eene bezuiniging, die grootendeels een gevolg is geweest van het wasschen van het verband door de verpleegsters. Er zal getracht worden daarmee zoo mogelijk in de toekomst op dezelfde wijze voort te gaan. Ten slotte zij medegedeeld, dat in de samenstelling en het Secretariaat der Commissie van Bijstand voor het Gemeenteziekenhuis geene verandering kwam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 877