18 16 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. Bij de indiening der rekening van het Gemeenteziekenhuis over 1918, heb ik de eer op te merken, dat, wijl in dat jaar de boekhouding voor het eerst op commerciëelen grondslag werd gevoerd, het zeer moeielyk is eene ver houding aan te geven tot de uitkomsten van het daaraan voorafgaande jaar. Tot en met 1917 toch werd by de vaststelling dier uitkomsten geen rekening gehouden met kapitaalsrente, afschrijving van gebouwen, kosten van onderhoud van gebouwen, e. d. Het geraamde tekort voor 1918, bedragende f 159.328,64 werd met het belangrijke bedrag van f 440.726,73'/2 over schreden, waartoe verschillende oorzaken hebben mede gewerkt. Het totaal der baten bedroeg, de buitengewone ontvang sten niet mede gerekend, f 551.106,7472 of f 115.590,2ó'/2 minder dan geraamd was Wat betreft de art. 1, 3 tot en met 6, zij opgemerkt, dat deze van niet te voorziene omstandigheden afhankelijk zijn en derhalve beduidend van de begroote bedragen kunnen afwijken; zoo bleef art. „Opbrengst verpleeggelden” f 122.575,87’/2 beneden de raming. Een bykomende oorzaak hiervan is, dat toen deze begrooting werd opgemaakt, nog niet kon worden voorzien welke bedragen het nieuwe sub-artikel „Verpleeggeld gedeeltelijk voor rekening der verpleegden en gedeeltelijk voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur” zou opbrengen. Overigens brachten de artikelen „Opbrengst Entreegelden” f2.370,„Opbrengst Rouwkamer” f 606,25, en de bij Raadsbesluit van 21 Januari 1918 met f 3.100,verhoogde post „Opbrengst Poliklinische behan deling en vestiging Hoofdpost” f 1.184,50 meer op, wegens Poliklinische behandelingen ten laste van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, waarop bij het opmaken der begroo ting niet gerekend was. De lasten bedroegen in totaal, de buitengewone uitgaven niet mede gerekend, f 1.151.162,12 of f 321.536,48 meer dan geraamd was. De oorzaak hiervan is hoofdzakelijk de alge- meene duurte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 880