Bijlage 18 A I. ALGEMEEN VERSLAG. VERSLAG van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst te 's-Gravenhage over het dienstjaar 1918. Het jaar 1918 is in vergelijking met zijn voorgangers voor den Geneeskundigen Dienst een veel bewogen jaar geweest. Niet alleen droegen de tijdsomstandigheden er toe bij de gewone werkzaamheden, zoo administratief als tech nisch, te verzwaren, maar bovendien zag de dienst zich bij den aan vang des jaars voor de noodzakelijkheid ge plaatst de organisatie van een nieuw onderdeel, het Ge meentelijk Bureau voor Ziekenrantsoenen, ter hand te nemen, een arbeid, die, met het precedent van langdurige en tot geen resultaat leidende onderhandelingen met de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, geen ge makkelijke taak zou blijken te zijn. Vervolgens bracht het laatste kwartaal de verrassing der grieppandemie, die de inspanning van alle krachten, men kan veilig zeggen tot het uiterste gevorderd heeft. Daarenboven bezorgde de overbrenging van den dienst naar het nieuwe gebouw aan de Waldeck-Pyrmontkade tusschentijds de noodige afwisseling, die de veelbewogen- heid van het geheel des te belangwekkender maakte. Terwijl ik mij voorstel aangaande den arbeid der zieken- rantsoeneering eenige gegevens te verstrekken aan het einde van dit verslag overigens beknopt en beperkt tot 1918, waar het voornemen bestaat na beƫindiging der werk zaamheden dienaangaande uitvoeriger te berichten moge als een bewijs, hoezeer de griepoverstrooming de taak voor den dienst verzwaard heeft, het navolgende dienen. De Afdeeling: Eerste geneeskundige hulp, is in de maand November bijna tweemaal zoo vaak uitgerukt als in dezelf de maand van 1917.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 894