4 De inrichting van den dienst onderging eenige wijziging en wel in dien zin, dat door de toevoeging van een vierden controleerenden geneeskundige voorloopig als tijdelijke maatregel een nieuwe verdeeling der contrólewijken noodig werd, waarvan tevens een gevolg was, dat ook de wachtdienst in den Centralen post tijdens den tusschen- 18 ^VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. Daarnaast bedroeg het aantal ziekteeontróles over de ambtenaren en werklieden in Gemeentedienst in October en December ruim het dubbele, in Augustus en November meer dan het viervoud van het aantal voor de gelijknamige maanden van het jaar te voren. Vervolgens zijn, wat de behandeling der door het Bur gerlijk Armbestuur voorgedragen patiënten betreft, alleen reeds aan huiszittende zieken in October en December ruim de helft meer, in Augustus meer dan het dubbele en in November meer dan het drievoud der bezoeken gebracht van over dezelfde maanden van 1917. In het begin van Juli werd onder vriéndelijke belang stelling der Autoriteiten en ook van de Pers het nieuwe Centraalbureau, tevens Centrale post, aan de Waldeck- Pyrmontkade betrokken, nadat reeds een paar maanden te voren de zolderverdieping ten behoeve van den zich steeds uitbreidenden arbeid der ziekenrantsoeneering in gebruik was genomen. Alsnog kwam in den loop van het jaar de nieuwe rege ling met het Gemeente-Ziekenhuis aangaande het ver- leenen van specialistische hulp aan loopende patiënten tot stand, welke regeling reeds eenigen tijd op afdoening wachtte. Eindelijk werd aan het einde des jaars de zorg voor de opname van tuberculoselijders voor rekening der Gemeente in de Sanatoria Oranje-Nassau Oord, Dekkerswald en Beekbergen, onder wijziging der desbetreffende contracten, door den G.D. geheel van het Ziekenhuis overgenomen, terwijl met het Kinderziekenhuis aan de Laan van Meerder- voort een overeenkomst werd aangegaan nopens de ver pleging van daartoe in aanmerking komende patiënten in het Hospitium Kijkduin. De Commissie van Bijstand voor de Openbare Gezondheid is op dezelfde wijze samengesteld als het jaar te voren. Zij bestaat uit de heeren: L. Hoejenbos, Mr. G. C. J. Va renkamp, J. R. Snoeck Henkemans, Mr. L. N. Roodenburg, C. L. de Koning en A. Harms, met den Wethouder, den heer A. C. A. van Vuuren als Voorzitter, als Secretaris bijge staan door Mr. I. M. J. van Rossem, Referendaris ter Ge- meente-Secretarie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 895