5 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18 drie controleerende geneeskundigen, waarvan een tevens plaatsvervangend directeur, acht behandelende geneeskundigen, één boekhouder, als hoofd van het administratief perso neel, met inbegrip van dat der ziekenrantsoeneering, één eerste klerk, twee tweede klerken, één schrijver, één bode, één chef-verpleger, als hoofd van het technisch personeel, zeven verplegers, waarvan één tevens plaatsvervangend chef van het technisch personeel, één chauffeur-werkmeester en drie chauffeurs, terwijl de overige hulpkrachten tot een aantal van ten minste 32 wijkzusters en 6 wijkkraamverzorgsters naar be- wacht (13 uur n.m.) beter dan tot dusverre verzekerd kon worden. Het personeel werd ten dienste der ziekenrantsoeneering tijdelijk niet onbelangrijk uitgebreid, zonder dat hiervan nochthans bij de afwikkeling van het bedrijf moeilijkheden te verwachten zijn. Dit laatste is een gevolg van de omstandigheid,'dat de G. D. bij den opzet er de voorkeur aan gegeven heeft zijn administratieve versterking voor zooveel toelaatbaar te zoeken in de aanvaarding van hulpkrachten, die, werkzaam bij verschillende takken van gemeentedienst, de avonduren voor het werk beschikbaar konden stellen en waarbij de in stelling van een rooster een voldoende tegenwicht tegen over het gevaar voor overwerking vormde. Door dezen maatregel kon de aanstelling van het eigenlijke crisispersoneel tot een minimum en wel tot een aantal van gedurende de drukste tijden ten hoogste tien personen beperkt blijven, hoofdzakelijk bestemd voor de verstrekking van inlichtingen aan het publiek en de voorbereiding der taak voor de avonduren. Evenzoo mocht het gelukken voor den medischen arbeid de medewerking te verkrijgen van een aantal geneesheeren, die, staande buiten de praktijk, evenals het administratief personeel per uurverrichting den dienst bijstand ver leenden. Als vast personeel werden aan den dienst toegevoegd een verpleger, benevens een bode, die na de verplaatsing van dienst naar het nieuwe gebouw niet langer gemist konden worden. Dit personeel bestaat behalve de directeur thans uit:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 896