6 1 8 A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. hoefte door de particuliere instellingen beschikbaar wor den gesteld. Ten aanzien van het materieel dient vermeld te worden, dat door de beschikking over een tweede verbandkamer en een reserve gelegenheid voor bewaring van toevallijders, aan uitputting lijdenden en personen, verdacht van krank zinnigheid, in het nieuwe gebouw een uitbreiding der inventaris werd verkregen, waaraan reeds geruimen tijd de behoefte zich deed gevoelen. Daarnaast is het een gelukkige omstandigheid, dat door de geleidelijke herstelling der handelsbetrekkingen weder om de aanvoer van automobielen in uitzicht is gesteld. De ziekenauto’s toch hebben door het gebruik van min derwaardige brandstof, met name in 1918, bepaald geleden, waardoor de bedrijfszekerheid te wenschen overlaat en de beschikking over een nieuwe auto niet lang meer op zich kan laten wachten. Dit klemt des te meer, waar door het grooter worden der afstanden het ziekenvervoer per paardenwagen steeds be- zwaarlijker wordt en de Geneeskundige Dienst geleidelijk meer met de auto’s voor den spoedhulpdienst moet bijsprin gen om de gewone transporten naar behooren ten uitvoer te brengen. De uitgaven van den dienst hebben over het afgeloopen jaar f 298.238,14 bedragen of f 134.842,89 meer dan in 1917, waarvan f 84.879,005 ten behoeve der ziekenrantsoeneering. De inkomsten bedroegen behalve het daarevengenoemde bedrag ten dienste der ziekenrantsoeneering f 1.900,02 of f 2.259,74 minder dan het jaar te voren. Hieronder zijn f 747,20 van de Rijksverzekeringsbank voor het verleenen van hulp aan personen, vallende onder de bepalingen der Ongevallenwet. Het lijkt niet ondienstig aan deze mededeelingen de op merking vast te knoopen, dat de verhoudingen van inkom sten en uitgaven welbeschouwd geen zuiver beeld vertoo- nen. Dit Beeld toch zou een geheel ander zijn, indien de door den dienst ten behoeve van andere diensten en instel ling geleverde prestaties in afzonderlijke verrekening werden gesteld. Het verdient dan ook wel overweging, een punt, waarop reeds bij herhaling de aandacht gevestigd werd, de boek houding naar meer commercieelen opzet te gaan voeren, ■waardoor een veel beduidender bedrag aan inkomsten tegenover dat der uitgaven zal komen te staan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 897