D. naar A. B. C. 1. Eerste-hulpverleening. Ten aanzien van het verleenen van eerste hulp zijn de gegevens voor den Uitrukkenden en den Postendienst afzonderlijk gegroepeerd. Die voor den U. d. betreffen uit sluitend den Centralen post, die voor den P. d. daarnevens de Hoofdposten in de Ziekenhuizen en de Hulpposten (Zit- tinglokalen) in de Wijkgebouwen. a. Uitrukkende dienst. Uitgerukt werd door de geneeskundige éénheid genees heer, verpleger en chauffeur-helper 2266 maal. Hiervan loos alarm of bij aankomst de oorzaak opgeheven 81 maal tegen 62 maal in het jaar te voren. Aantal gevallen, waarbij hulp werd verleend dan wel de II. VERSLAG VAN DE ONDERDEELEN. Het verslag aangaande de onderdeelen van den dienst wordt in dezelfde volgorde als ten vorige jare gegeven, de onderscheiding: Eerste geneeskundige hulp, Geneeskundig toezicht en Geneeskundige verzorging, waaraan thans is toege voegd als tijdelijk onderdeel: Ziekenrantsoeneering. Deze benamingen geven wel niet volledig den aard der verrichtingen weer, maar toch verdient het aanbeveling de onderscheiding in dezen vorm te behouden, in zooverre ze volkomen met de indeeling der Verordening overeen stemt en voorts hierdoor nauwkeurig is weergegeven de taak voor resp. den wachtdokter, den controleerend genees kundige en den behandelend geneeskundige, zijnde de taak voor den wachtdokter de neventaak, opgedragen aan de gezamenlijke geneeskundigen van den dienst. A. Eerste geneeskundige hulp. Dit eerste gedeelte omvat alle spoedwerk voor den dienst, zooals dat van uit den Centralen post als technisch onder deel van het Centraalbureau wordt geregeld. Hiertoe zijn te rekenen: het verleenen van eerste hulp bij ongevallen en plotseling optredende ernstige ziekten, de zorg voor de opname van lijders in ziekeninrichtingen en het toezicht over de ziekenhuisopname in spoedeischende gevallen, een en ander uitgevoerd onder de leiding der wachtdokters, daarin bijgstaan door den chef-verpleger, door de verplegers en chauffeur-helpers als technisch per soneel van dienst, het ziekenvervoer met medewerking van personeel en materieel der Reinigings- en Ontsmettings- diensten. 7 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 898