5 u H klommen tot 51980 tegen 51077 in 1917 en alzoo toe genomen met 1905. Er werden bijgebouwd 936 perceelen, terwijl 33 perceelen werden afgebroken of door ver bouwing vervielen. Bezwaarschriften tegen de kiezersljjst. Eén verzoek werd ingediend, n.l. door G. W. Jongejan, om de namen van 44 personen, welke ten onrechte van de op 29 Januari 1918 vastgestelde Kiezerslijst waren weggelaten, alsnog op genoemde lijst te plaatsen. Dit verzoek werd ingewilligd. HOOFDSTUK II. Kiezerslijsten en verkiezingen. A. Ingevolge de Kieswet. Voor het opmaken van de Kiezerslijst voor het jaar 1918, het eerste jaar, waarin het stelsel van evenredige vertegenwoordiging tot uit voering kwam, werden door de Afdeeling bevolkings register en door de administratiën van in deze gemeente gevestigde Rijksinstellingen de namen opgegeven van 77032 personen, welke vóór of op den 2en Januari 1918 den leeftijd van 25 jaren hadden bereikt. Van deze personen bleken bij onderzoek; 74479 de vereischten te bezitten voor het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 72310 die voor het kiezen van leden van de Provin ciale Staten van Zuid-Holland en 70743 die voor het kiezen van leden van den Ge meenteraad 1783 geen Nederlanders te zijn: 718 geen ingezetenen des Rijks te zijn, terwijl 52 namen voorkwamen op de lijst van den Minister van Justitie, bedoeld bij artikel 9 der Kieswet. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 8