13 3. De controles zijn als volgt over de verschillende maanden verdeeld: Toezicht over de ziekenhuisopname in spoedeischende gevallen. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^ Dit vanuit den Centralen Post gevoerde toezicht vormt een aanvulling van hetgeen hierachter onder C. sub 2 is behandeld, dat tot de taak der met de geneeskundige verzorging belaste geneeskundigen behoort en geschiedt op uitnoodiging van het Burgerlijk Armbestuur. Een gevolg hiervan is, dat geen lijder in een der zieken huizen voor rekening der Gemeente wordt opgenomen dan na te voren door den dienst te zijn gecontroleerd, waar bij in gevallen van werkelijken spoed de opname met het toezicht samenvalt, aangezien hier de patiënt meteen dooi den controleereuden wachtdokter wordt meegenomen. In verschillende gevallen evenwel blijkt het spoedkarak ter der aanvrage ten onrechte gesteld en dan heeft de controle ten gevolge, dat de opname, indien al noodig, tot een later tijdstip wordt verschoven, wanneer eerst het Bur gerlijk Armbestuur omtrent de kwestie van onvermogen uitspraak heeft gedaan. Het hier bedoelde toezicht is gevoerd over 2083 gevallen of 161 meer dan in 1917. Dit aantal vertegenwoordigt 45 van het totaal aantal van 4591 gevallen, waarin men vergelijke de opgaven onder C sub 2 door de geneeskundigen van den dienst wachtdokters en behandelende geneeskundigen te zamen het toezicht werd gevoerd. Van de 2083 gedane spoedaanvragen werden er 137 of 17 meer dan in 1917, geweigerd als zijnde ten eenen male onge motiveerd, terwijl in 157 gevallen tegen 72 in 1917 inderdaad geen enkel bezwaar bestond met de opname te wachten, totdat het Burgerlijk Armbestuur omtrent de eventueele vergoeding van verpleegkosten zou hebben beslist. komen, heeft zich ook in het verslagjaar geen bepaald gebrek aan plaatsruimte doen gevoelen. Dit is wel het geval geweest met de gelegenheid tot ver pleging van interne- chirurgische- en thans ook van venerische patiënten, in verband waarmede de overbren ging van minder bewerkelijke zieken, met name chronische lijders, uit het Gèmeente-Ziekenhuis naar een gelegenheid, waaraan minder hooge eischen voor de verpleging kunnen worden gesteld, een al dringender vraagstuk vormt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 904