I I I 18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. i L 18 Toezicht op maatschappelijk ongeschikten. 2. lil te gaan. Officieele doodschouw. 3. officieele doodschouw, waartoe de con- I i De taak van de troleerende geneeskundigen afzonderlijk be√ędigd zijn, wordt uitsluitend verricht op uitnoodiging der Politie. In het afgeloopen jaar werd zij 124 maal verricht tegen 74 maal in 1917. d. Werkzaamheden der Geneeskundige Commissie. De Commissie voor hooger beroep is geen enkele maal bijeen geroepen, aangezien zich geen gaschillen hebben voorgedaan. c. Keuring voor ongeschiktv er klaring. Aangezien de keuring van rijkspensioengerechtigden aan de bemoeienissen van den dienst onttrokken bleef, betrof deze keuring alleen personen, die nog geen tien jaren in Gemeentedienst zijn en niet voor een toekenning van ver hoogd pensioen wegens in en door den dienst ontstane ziekten of gebreken in aanmerking komen. Het aantal uitnoodigingen bedroeg 13, terwijl in 6 ge vallen geen voldoende termen aanwezig waren om tot ongeschiktverklaring te besluiten. Van de ongeschikt verklaar den behoorden 1 tot de Secre tarie, 1 tot de Politie, 1 tot het Onderwijs, 1 tot de Gas fabrieken en 3 tot den Telephoondienst. Voor dit toezicht bereikten 34 uitnoodigingen den dienst of 12 minder dan in 1917 en wel in hoofdzaak afkomstig van de Politie. In den regel ten behoeve van personen, die, door hun vreemd optreden aanstoot hadden gegeven en dan in het belang der openbare orde naar een politiebureau waren overgebracht. Aangezien bij deze gevallen het spoedkarakter minder op den voorgrond treedt en het onderzoek in den regel nog al tijdroovend is, behoort dit toezicht tot de taak der con- troleerehde geneeskundigen. Als gevolg van het onderzoek werden 22 personen naar een krankzinnigengesticht verwezen, terwijl in de overige 12 gevallen de voldoende gronden ontbraken om tot obser- vatiestelling over

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 909