19 De oorzaak van den dood moest worden toegeschreven: C. Geneeskundige verzorging. 6 2 16 4 1 5 9 9 2 1 1 4 1 1 1 26 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^ Het derde en omvangrijkste onderdeel van den dienst wordt uitgeoefend door de behandelende geneeskundigen in samenwerking met het particulier initiatief, in de eerste plaats met het personeel der Wijkvereenigingen, in wier gebouwen de Hulpposten-zittinglokalen van den dienst gevestigd zijn, op de wijze als reeds in de vorige jaarver slagen nader ontwikkeld mocht worden. De volledige onder dit hoofdstuk vallende taak bestaat uit drieƫrlei verrichting, te weten de eigenlijke genees kundige behandeling, onderverdeeld in die van de onver- mogenden en de op vrije geneeskundige behandeling recht hebbende personen in Gemeentedienst, het toezicht over de ziekenhuisopname in gewone, niet spoedeischende gevallen en het toezicht over den duur der verpleging in zieken inrichtingen, met als aanhangsel of beter gezegd inte- greerende bemoeienis, het maatschappelijk geneeskundig werk. Tezamen verrichtingen, die met uitzondering van de be handeling van gemeentepersoneel geschieden op uitnoodi- ging van het Burgerlijk Armbestuur, als het orgaan, tot wiens competentie behoort den graad van onvermogen te bepalen. 35 maal aan verdrinking. ophanging. schotwond. levenlooze geboorte. stuipen. ouderdomszwakte. hartverlamming. gasverstikking. vermorzeling. beroerte. bevalling. inneming van vergif. val van een hoogte. ontploffing van een granaat. springen van een mijn. bloedspuwing. onbekende oorzaak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 910