I I 7007 7179 6479 6231 6577 7178 6736 6001 7687 7663 6442 20 Totaal 82445 tegen 68861 deeling: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 6335 7057 5682 5625 5972 5515 4800 5068 5515 5849 5702 1. Geneeskundige behandeling. Dit deel, vertegenwoordigende de hoofdtaak voor de be handelende geneeskundigen, omvat de geheele verzorging buiten de ziekenhuizen, zoowel de hulp van den algemeenen medicus met inbegrip van verloskundigen bijstand en de hulp der specialisten, als de huiselijke ziekenverpleging en de verzorging in dagverblijven. Het streven is eensdeels de taak van den algemeenen medicus zoo breed mogelijk tot ontwikkeling te brengen en de specialisten-hulp tot het strikt noodige te beperken, andersdeels de huiselijke ziekenverzorging met inbegrip van de dagverpleging zoo hoog mogelijk op te voeren en aan de ziekenhuis-verpleging het uitsluitend karakter eener reserve-hulp te verleenen. Een en ander geschiedt verder onder zoo ruim mogelijke benutting van de krachten en middelen, in de diverse uitingen van particulier initiatief te vinden, al naar de behoeften zich doen gelden en de ontwikkeling der medi sche wetenschap toelaatbaar doet zijn. 1 8 A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. a. Behandeling van onver mogenden. Het aantal door het Burgerlijk Armbestuur verstrekte maandkaarten bedroeg 28415 tegen 23234 in 1917, een ver meerdering van 5181 kaarten hoofdzakelijk afhankelijk van de griep pandemie. In overeenstemming hiermede bedroeg het aantal con sulten op de spreekuren over acht zittinglokalen verdeeld: in 1917 met de navolgende maandver- 7265 consulten tegen 5741 in 1917 82445 consulten tegen 68861 in 1917 Het aantal huisbezoeken bedroeg daarnaast 28741 tegen 21674 bezoeken in 1917, waarbij die in de gestichten niet zijn meegeteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 911