18A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE* DIENST. 15 75 723 425 220 171 455 162 73 55 22 Totaal 2099 gevallen tegen 1335 in 1911 Heelkunde Verloskunde en vrouwenziekten Oogheelkunde Oor-, neus- en keelziekten Huid- en geslachtsziekten Zenuw- en zielsziekten Orthopaedic Maag- en ingewandsziekten Kinder- en zuigelingenziekten Tand- en mondziekten De verstrekking van vleesch, spek en boter evenals van brandstof kon niet plaats vinden in verband met de rant- soeneering dezer artikelen. Een woord van waardeering voor deze zoo onbekrompen en doelmatige aanvulling van den geneeskundigen onder stand is hier zeker op zijn plaats, terwijl er mede uit blijkt, hoezeer de treffelijke arbeid der Wijkvereenigingen ondanks den druk der tijden zich nog steeds in bloei mag verheugen. Dit is in nog hoogere mate het geval met de verpleging in dagverblijven, gevestigd in de gebouwen dier vereeni- gingen, in de zomermaanden uitgebreid tot de verpleging buiten, aan het strand, op de terrassen, in de tuinen. Voor rekening der gemeente werden in het afgeloopen jaar in zeven verblijven, te weten één meer dan in 1917, ter verzorging genomen 428 patiënten of 52 meer dan het jaar te voren en deze daar behandeld, gevoed en versterkt ge durende 19813 dagen of 3332 meer dan in 1917. Behalve de geneeskundige verzorging van onvermogende patiënten in hunne*woning, behoort ook tot de taak van den dienst de behandeling van lijders in een aantal ge stichten, te weten het Bestedelingenhuis en het Doorgangs huis aan het Westeinde, het Roomsch-Katholieke Weeshuis en Oudeliedengestieht aan de Warmoezierstraat en de Bleekerslaan en de Israëlitische Wees- en Oudelieden ge stichten aan de St. Jacobstraat en de Raamstraat. Het aantal uitnoodigingen aan de specialisten, zoo voor het houden van consult als ter overname in loopende spe ciale behandeling, bedroeg 2099 of 764 meer dan in 1917. Hieronder bevinden zich een aantal met name voor orthopaedisch consult en tandheelkundige behandeling voorgedragen patiënten, die behooren tot de Politie, de Brandweer en den Havendienst, waarvan het vóór 1913 aangestqlde personeel nog recht op vrije behandeling van Gemeentewege kan doen gelden. De gevallen zijn nader als volgt verdeeld; 119 gevallen tegen 184 in 1917 278 88 7 11 25 14 184 150

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 913