64 74 69 63 61 36 58 60 55 50 46 70 resp. 7 in 1917 87 88 67 69 64 67 76 70 75 58 57 2 23 5» Totaal 709 verlossingen, w.o. 52 spoedshalve, tegen 848 resp. 49 in 1917 J» J» Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 4 3 4 2 5 4 3 2 5 3 8 VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18 Behalve de hulp door de bovenbedoelde specialisten, zijn nog ingesteld 321 bacteriologische onderzoeken tegen 222 in 1917 door de patholoog-anatoom-bacterioloog van het Ge meenteziekenhuis, terwijl de Gemeente-apotheker 396 meer tijdroovende chemische onderzoeken voor zijn rekening heeft genomen tegen 392 in het jaar te voren. Wat aangaat den arbeid der vroedvrouwen, zoo hebben deze voor 709 verlossingen den dienst bijstand verleend tegen 848 in 1917. Deze gevallen werden, voor zoover niet spoedshalve via den Centralen post verzorgd, tevoren dooi de behandelende geneeskundigen onderzocht en dan alle gevallen na afloop der bevalling wederom gecontroleerd, zoo noodig van de verloskundigen in behandeling over ge nomen, waardoor het zoo gewenschte contact met de vroed vrouwen vanzelf werd bevorderd. De verlossingen zijn als volgt maanden verdeeld: Daarenboven werd nog in 23 spoedgevallen de verlossing door de geneeskundigen van den dienst zelf verricht of patiënte ter verdere verzorging naar een der ziekenhuizen overgebracht tegen 19 in 1917. Een afzonderlijke vermelding verdient de arbeid der wijk-kraamverzorgsters, in 1917 voor het eerst, onder lei ding en toezicht der geneeskundigen van den dienst en van een gediplomeerde wijkkraamverpleegster, uit particulier initiatief te werk gesteld. Deze verleenden in 390 gevallen met 9879 huisbezoeken tegen 293 gevallen met 8110 huisbezoeken in 1917 voor reke ning der Gemeente daadwerkelijken bijstand aan kraam vrouw en kind, waarbij gedurende veertien dagen de jonge moeder van deskundige verzorging verzekerd is en tevens de zorg voor den zuigeling, immers beginnende bij de be valling, ten beste geleid wordt. 73 verlossingen, w.o. 3 spoedshalve, tegen 4 11 4 0 2 2 8 7 2 over de verschillende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 914