24 G e- c. Een onderdeel der taak voor de behandelende geneeskun digen, dat voorbestemd is om binnen afzienbaren tijd te verdwijnen, aangezien vanaf 1913 het recht op vrije genees kundige behandeling aan geen ambtenaar of werkman meer wordt toegekend. Aan het recht hebbende personeel in dienst van de Politie, de Brandweer en den Havendienst, waaronder ver scheidene tevens bij een ziekenfonds zijn aangesloten, wer den 3105 consulten verstrekt tegen 2850 in het jaar te voren. Daarnaast zijn voor de behandeling aan huis 803 bezoeken afgelegd tegen 583 in 1917. 2. Toezicht over de ziekenhuisopname in gewone niet-spoedeischende gevallen. Hiertoe zijn de opnamecontróles te rekenen, die op uit- noodiging van het Burgerlijk Armbestuur geschieden en dan in tegenstelling met de spoedcontrêles, die centraal voor rekening van de wachtdokters komen, afdeelingsge- wijze door de behandelende geneeskundigen worden uit gevoerd. Het aantal gevallen, dat aldus met voorkennis van het B. A. in onderzoek kwam, bedroeg in het vorig jaar 2506 tegen 2560 in 1917. Hiervan werden 458 gevallen geweigerd als komende wezenlijk niet voor ziekenhuisverpleging in aanmerking tegen 370 in 1917. In 2048 gevallen tegen 2190 in 1917 werd dus tot opname geadviseerd of te zamen met die, welke spoedshalve vanuit den Centralen Post werden goedgekeurd, 3837 gevallen tegen 3920 in 1917, waarvan het advies overeenkomstig de aanvrage kon uitvallen. De opname was voor de gezamenlijke, hetzij direkt, dan Behandeling 1 ij d e n d e t e 1 ij k e n De uitnoodiging hiertoe komt van den Schoolartsen dienst. Aangezien het hierbij uitsluitend gevallen betreft, waar van de verzorging niet op andere wijze voldoende ver zekerd is en dus de kwestie van on- resp. minvermogen in facto den doorslag geeft, is het er in de praktijk toe geko men de gevallen als regel via het Burgerlijk Armbestuur aan den dienst over te dragen, zoodat ze onder de aantallen van C sub 1 onder a begrepen zijn. Behandeling van meentedienst. van schoolkinderen, aan ziekten van besmet- a a r d. personen in b. 18^ VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 915