25 wel door tusschenkomst van het B. A. gemelde gevallen, gemotiveerd: 570 maal op grond van het besmettelijk karakter der aan doening; 2232 maal op grond van de omstandigheid, dat een bij zondere behandeling of verpleging, c.q. observatie werd noodig geoordeeld, die slechts in een inrichting kan worden gegeven en 1035 maal op grond van slechte woontoestanden. Verhou- dings-cijfers, die wel duidelijk de groote beteekenis van het vraagstuk van „woning en bewoning” doen uitkomen. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8 Dit toezicht is een uitvloeisel van de overeenkomst met de particuliere ziekeninrichtingen aangaande de verple ging van patiënten voor rekening der Gemeente gesloten. Het heeft nader ten doel om uit overleg tusschen zieken- huisgeneesheeren en gemeentelijke geneeskundigen het tijdstip te bepalen, waarop de verpleegden zonder bezwaar de inrichting kunnen verlaten om in de eigen woning de verdere verzorging te ondergaan. Dit contact is noodig, aangezien dit tijdstip in den regel door huiselijke omstandigheden wordt beheerscht, waar omtrent de ziekenhuisgeneesheeren geheel in het onzekere verkeeren, de geneeskundigen van den dienst daarentegen waardevolle inlichtingen kunnen verstrekken. Laatstgenoemden toch zijn bij het controlebezoek over de opname in de gelegenheid geweest de situatie van nabij te leeren kennen, terwijl bovendien tot hun competentie de beoordeeling te rekenen valt, welke zorgen buiten en be halve de medische behandeling door de Wijk ver eenigingen aan huis kunnen worden besteed, resp. welke sociale maat regelen getroffen kunnen worden om de definitieve gene zing en de blijvende validiteit van den lijder zooveel mo gelijk te bevorderen. Is hiermede reeds een gelukkige samenwerking in het belang eener doeltreffende medische verzorging onder ont wikkeling der huiselijke ziekenverpleging gewaarborgd, zoo leidt dit toezicht nog vanzelf en ongedwongen tot een stelselmatig contact der op den buitendienst aangewezen geneeskundigen met den arbeid der ziekenhuizen, waardoor de gezichtskring verruimd, de wetenschappelijke kennis naar de praktijk der specialistische verrichtingen vergroot en de eigen taak naar evenredigheid verbreed wordt. Geen wonder dan ook, dat de maatregel met ingenomen- 3. Toezicht over den duur der verpleging in ziekeninrichtingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 916