41 41 27 42 45 66 75 43 54 27 39 44 75 26 ZIEKEN INRICHTING. 1917. Roomsch-Katholieke Ziekenhuis. Diaconesseninrichting Roode Kruis-Kliniek Inrichting voor ooglijders. Kinderziekenhuis Zuigelingenkliniek Regentesselaan Zuigelingenkliniek Oranjeplein 60 heid is begroet, waarbij van de zijde der directies alle mede werking mocht worden ondervonden. De uitvoering van het toezicht geschiedt naar de vol gende regels. Op het formulier voor de opname wordt een eerste termijn aangegeven, gedurende welken de lijder voor reke ning der Gemeente kan niet moet, maar „kan” worden verpleegd, een termijn, afhankelijk van den aard der aan doening en de bedoeling der opname, die in meerdere ge vallen slechts observatiestelling beoogt en waarvan het minimum één, het maximum zes weken bedraagt. Na expiratie van den gestelden termijn wordt de lijder, inBien niet reeds eerder ontslagen, in het ziekenhuis op nieuw onderzocht en dit onderzoek, onder het stellen van een nieuwen termijn, thans tot een maximum van vier weken, zoo vaak herhaald als er motieven zijn een ver lenging van verpleegduur goed te keuren. Deze termijnen worden genoteerd op verpleegduurbewij- zen, welke door de inrichtingen bij de nota’s aan het Burgerlijk Armbestuur worden overgelegd. Dit bestuur vindt dan daarin een middel zich binnen zekere grenzen van de juistheid der gevorderde bedragen te overtuigen. Blijkens de ook in het afgeloopen jaar opgedane ervaring werkt de maatregel inderdaad tot tevredenheid. De administratie voor de ziekenhuizen wordt er niet hinderlijk door bezwaard, terwijl met de inlichtingen der geneeskundigen van den dienst menige lijder met een ge ruster hart kon worden ontslagen of gemotiveerd langer in verpleging gehouden dan anders het geval geweest zou zijn. Het gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt verhield zich in de in aanmerking komende inrichtingen als volgt: Aantal verpleeg dagen per gemidd. patiënt- 1918. j 1 8 A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 917