27 4. Maatschappelijk geneeskundig werk. Evenals in voorafgaande jaren is ook in 1918 bijzondere aandacht gewijd aan de verbetering van sociale toestanden in gevallen waar de verzorging van zieken tot een optreden in dien zin aanleiding gaf. Waar in de jaarverslagen over 1914 en 1915 reeds ver schillende voorbeelden ter illustratie van dezen arbeid zijn gegeven, voorbeelden, die ook voor dit jaar nog van toe passing zijn, mogen thans, evenals voor 1916 en 1917 ge schiedde, enkele gegevens worden verstrekt, die meer in het bijzonder op de verbetering van woontoestanden be trekking hebben, als een vraagstuk van groote beteekenis om het optreden van ziekten te beperken en waarin tevens elementen van groote draagwijdte tot het kweeken van begrippen van orde en reinheid in de gezinnen van on- en minvermogenden verscholen zijn. De gelegenheid hiertoe werd geopend door het contact met den dienst van Bouw- Woningtoezicht verkregen. Gedeeltelijk ook door de medewerking, van de zijde van den nieuwen Woningdienst toegezegd, hoewel dit verband door het tekort aan woningen ter stede practisch nog niet veel kon uitwerken en ook thans nog tot de toekomstmuziek te rekenen blijft. Wel daarentegen vermocht de vriendelijke belangstelling van eerstgenoemden dienst in sommige gevallen een goeden uitslag te geven, waarvoor ook ditmaal een woord van dank niet achterwege mag blijven. Aanleiding tot een verzoek om bemiddeling bestond er in 10 gevallen tegen 11 in 1917, waarin het optreden van ziekte van den toestand der woning afhankelijk moest worden gesteld, resp. verergering der kwaal op rekening daarvan moest worden geschreven. De gevallen betroffen meerendeels tuberculeuze aan doeningen, waarbij gebrek aan voldoende licht en lucht, gepaard aan te kleine ruimteverhoudingen, in verband met de grootte van het gezin, het motief voor het inroepen der tusschenkomst opleverde. Als resultaat van de tusschenkomst van Bouw- Wo ningtoezicht, werden in vier gevallen de woningen, één maal in vereeniging met andere, behoorende tot hetzelfde complex, belangrijk verbeterd gootconstructies gewij zigd, betere ventilatie aangebraeht, daken, vloeren, afvoer- stelsel vernieuwd, gevels bepleisterd in andere gevallen verbetering toegezegd. In één geval werd een andere woning door de Gemeente verstrekt. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 1 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 918