I I d 89 aan P. vanderZwan Bzn„ het koetshuis met stal len, deel uitmakende van het perceel Keizerstraat No. 368, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sec tie A G, No. 2527 gedeeltelijk, van 4 Juni 1918 tot en met 30 September 1918, tegen een huurprijs, berekend naar f 170,— per maand; aan W. L. J. W a t e r r e u s, de bovenwoning Keizer straat No. 366 en eene kamer in de benedenwoning Kei zerstraat No. 364, een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A G, No. 2020 gedeelte lijk, benevens bergplaatsen aldaar, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A G, No. 2682 gedeeltelijk van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 456.—; aan L. V r o 1 ij k Fzn., de pakhuizen Heemraadstraat Nos. 143/145, met erven, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, Sectie A G, Nos. 2682 en 2681, beide ge deeltelijk, van 1 October 1918 tot en met 30 September 1919, tegen een huurprijs van f 960, aan A. M. v a n V e 1 s e n, het heerenhuis „Vreugd en Rust” aan den Voorweg te Voorburg met bijbehoorenden stal en bijbehoorend koetshuis, verdere bijgebouwen en bijbehoorenden grond, kadastraal bekend als gemeente Voorburg, Sectie E, Nos. 990, 988 en 989, alle geheel en Nos. 987, 1541, beide gedeeltelijk, van 1 November 1918 tot en met 31 October 1923, tegen een huurprijs van f 2700,— per jaar; aan H. A. H a z e 1 o o p, het perceel Scheveningsche Weg No. 11, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie P, No. 6446, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1921, tegen een huurprijs van f 100,per jaar; aan A. S c h u i t e, de aan de noordwestzijde van den Voorweg te Voorburg gelegen, tot de buitenplaats „Vreugd en Rust” behoorende, voormalige oranjerie met woning, kadastraal bekend als gemeente Voorburg, Sec tie E, No. 2290 gedeeltelijk, van 1 November 1918 tot en met 31 October 1923, tegen een huurprijs van f 1000, per jaar; L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 91