Bijlage 19 VERSLAG van de Gemeente-apotheek. Ingevolge Art. 8 van de Verordening op de Gemeente- apotheek heb ik de eer UEd.achtbaren verslag uit te bren gen over het dienstjaar 1918. a. ,d. f- h. i. f 4 000,— 1600 1 450,— 1 250 1 100,— 950,— 900,— 825,— 285,— Personeel. Het personeel was samengesteld en bezoldigd als volgt: Een apotheker Een eerstaanwezende adsistent Drie adsistenten ieder Een adsistent Een adsistent Een bediende Een bediende Een bediende Een jongmaatje De adsistent A. H. Poerstamper overleed na een langdurig lijden; in zijne plaats werd aangesteld mej. A. N. W. Leeu wenburg, die reeds herhaaldelijk als tijdelijke adsistente in de Gemeente-apotheek was werkzaam geweest. Tot zevende adsistent werd, ingaande 1 Januari 1919 benoemd de Heer J. P. van der Haagen. Toen in November en December tydens de griepepidemie ook een groot gedeelte van het a'potheek-personeel door deze ziekte werd aangetast, moest door het aanstellen van noodhulp-adsistentie de regelmatige functioneering van den dienst worden verzekerd. Ik vermeen op deze plaats in mjjn adsistenten en bedienden te mogen prijzen hun zeer groote toewijding aan de belangen der apotheek, waardoor Beheer. In de samenstelling der Commissie van bijstand in het beheer der apotheek kwam geen verandering. Zij bestond uit de Heeren: A. C. A. van Vuuren, Wethouder, Voorzitter, A. Harms, L. Hoejenbos, C. L. de Koning, Mr. L. N. Roo- denburg, J. R. Snoeck Henkemans en Mr. G. C. J, Varen kamp; als secretaris bleef werkzaam Mr. J. M. J. van Ros- sem, Referendaris ter Gemeente-Secretarie. b. c. e. 9-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 924